ราคามันสำปะหลัง
ราคาหัวมันสด/มันเส้น (นครราชสีมา) 
ราคามันเส้น/โกดังส่งออก (อยุธยา) 
ราคามันเส้น (กรมการค้าภายใน)
การส่งออกมันเส้น/มันอัดเม็ด (สภาหอการค้าฯ) 
		
		
ชื่อ Admin

รหัสผ่าน :


 
 
 
 
 

  ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดอบรมหลักสูตรการใช้หินฝุ่นและการจัดการเพื่อการปลูกมันสำปะหลังอย่างยั่งยืน
วันที่ 26-27 เมษายน 2554 รับจำนวนจำกัด
การให้บริการโครงการศูนย์วิจัยมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ (ด้านการเพิ่มผลผลิต)
โดย อาจารย์ ดร.อัศจรรย์ สุขธำรง
มทส ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมทำวิจัยกับมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังฯ
ผศ.ดร.เรณู ขำเลิศ และ อ.ดร.อัศจรรย์ สุขธำรง เข้าร่วมทำวิจัยฯ
[1]
  กิจกรรม
จัดนิทรรศการวันนัดพบเกษตรกรตำบลสุรนารี
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ณ อ่างห้วยยาง จังหวัดนครราชสีมา
จัดอบรมหลักสูตรการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง วันที่ 23 มกราคม 2552
จัดอบรมหลักสูตรการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง วันที่ 23 มกราคม 2552
จัดอบรมหลักสูตรการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552
จัดอบรมร่วมกับโครงการ 32 อำเภอ 32 ดอกเตอร์
[1][2][3][4][5]