ราคามันสำปะหลัง
ราคาหัวมันสด/มันเส้น (นครราชสีมา) 
ราคามันเส้น/โกดังส่งออก (อยุธยา) 
ราคามันเส้น (กรมการค้าภายใน)
การส่งออกมันเส้น/มันอัดเม็ด (สภาหอการค้าฯ) 
		
		
ชื่อ Admin

รหัสผ่าน :


 
 
 
 
 

  ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดอบรมหลักสูตรการใช้หินฝุ่นและการจัดการเพื่อการปลูกมันสำปะหลังอย่างยั่งยืน
วันที่ 26-27 เมษายน 2554 รับจำนวนจำกัด
การให้บริการโครงการศูนย์วิจัยมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ (ด้านการเพิ่มผลผลิต)
โดย อาจารย์ ดร.อัศจรรย์ สุขธำรง
มทส ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมทำวิจัยกับมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังฯ
ผศ.ดร.เรณู ขำเลิศ และ อ.ดร.อัศจรรย์ สุขธำรง เข้าร่วมทำวิจัยฯ
[1]
  กิจกรรม
จัดอบรมหลักสูตรการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง วันที่ 23 มกราคม 2552
จัดอบรมหลักสูตรการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง วันที่ 23 มกราคม 2552
จัดอบรมหลักสูตรการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552
จัดอบรมร่วมกับโครงการ 32 อำเภอ 32 ดอกเตอร์
จัดอบรมหลักสูตร การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง วันที่ 30 ม.ค. 51
โดย ดร.อัศจรรย์ สุขธำรง และ ผศ.ดร.เรณูขำเลิศ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมให้กับกลุ่มเกษตรกร ต.เฉลียง อ.ครบุรี
[1][2][3][4][5]