ความเป็นมาสถานกีฬาและสุขภาพ
    โดยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพทางร่างกายของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่งจึงได้สร้างสถานกีฬาและสุขภาพขึ้น  เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลกรมีความตื่นตัวและรักการออกกำลังกายอย่างจริงจัง  การจัดการด้านสถานที่ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ นั้น ทันสมัยทัดเทียมกับศูนย์บริการสุขภาพทั่วไปที่นิยมเรียกกันว่า  เฮลท์คลับ (Health Club)  ซึ่งเป็นสถานที่ออกกำลังกายสำหรับผู้ที่ไม่มีทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ โดยจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายต่อไป
       วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายในรูปแบบต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากทักษะการเล่นกีฬา  โดยนำหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
สถานกีฬาและสุขภาพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  111  ถ.มหาวิทยาลัย  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000  โทรศัพท์  044-223422  โทรสาร  044-223420

แจกปฎิทินน่ารัก

Free Clock