วิสัยทัศน์

  "สถานกีฬาและสุขภาพเป็นหน่วยงานด้านกีฬาที่ทันสมัย  ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและชั้นนำของประเทศ ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เป็นแหล่งฝึกอบรมและให้บริการด้านกีฬาและสุขภาพอย่างเป็นระบบครบวงจร"

พันธกิจ

1.  ส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายของนักศึกษาและบุคลากร
2. ให้บริการด้านสถานที่  อุปกรณ์กีฬา  และเครื่องมือออกกำลังกายที่ทันสมัยได้มาตรฐาน
3. จัดการแข่งขันกีฬา  ฝึกอบรม  ให้คำปรึกษาด้านกีฬาแก่ประชากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
4. สนับสนุนการเรียนการสอนด้านกีฬา  และนันทนาการ

สถานกีฬาและสุขภาพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  111  ถ.มหาวิทยาลัย  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000  โทรศัพท์  044-223422  โทรสาร  044-223420

แจกปฎิทินน่ารัก

Free Clock