รายการหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้
สำหรับการประกันคุณภาพของส่วนส่งเสริมวิชาการ
ปีการศึกษา  2554
จำนวน  4 องค์ประกอบ  13 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
ชนิดของตัวบ่งชี้
รายการหลักฐาน
องค์ประกอลที่ 1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์  และแผนดำเนินการ  (1 ตัวบ่งชี้)


ตัวบ่งชี้ 1.1
กระบวนการพัฒนาแผน
กระบวนการ
องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ  (4 ตัวบ่งชี้)


ตัวบ่งชี้ 7.1
ภาวะผู้นำของผู้บริหารของหน่วยงาน
กระบวนการ
ตัวบ่งชี้ 7.2
มีการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้
กระบวนการ
ตัวบ่งชี้ 7.3
ก.การบริหารจัดการ
กระบวนการ
ตัวบ่งชี้ 7.4
ระบบบริหารความเสี่ยง
กระบวนการ
องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  (1 ตัวบ่งชี้)


ตัวบ่งชี้ 9.1
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารหน่วยงาน
กระบวนการ
องค์ปรกอบที่ 12  การบริหารจัดการภารกิจหลัก (7 ตัวบ่งชี้)


ตัวบ่งชี้ 12.1
ส่งเสริมสุขภาพและทดสอบสมรรถภาพทางกาย
กระบวนการ
ตัวบ่งชี้ 12.2
การจัดการแข่งขันกีฬา
กระบวนการ
ตัวบ่งชี้ 12.3
การบริการสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬา
กระบวนการ
ตัวบ่งชี้ 12.4
การสนับสนุนการเรียนการสอน
กระบวนการ
ตัวบ่งชี้ 12.5
ร้อยละของโครงการกิจกรรมด้านกีฬา
ผลผลิต
ตัวบ่งชี้ 12.6
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านกีฬา
ผลผลิต
ตัวบ่งชี้ 12.7
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านกีฬา
ผลผลิต