Website งานประกันคุณภาพการศึกษา

หรือรายงานผลการประกันคุณภาพของหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)

 

Website งาน QA ของหน่วยงาน

1.     สำนักวิชา

1)     สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

2)     สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

3)     สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

4)     สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

5)     สำนักวิชาแพทยศาสตร์

6)     สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

2.     ศูนย์/สถาบัน/เทคโนธานี

1)     ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

2)     ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย

3)     ศูนย์บริการการศึกษา

4)     ศูนย์คอมพิวเตอร์

5)     ศูนย์กิจการนานาชาติ

6)     ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

7)     ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

8)     สถาบันวิจัยและพัฒนา

9)     เทคโนธาน

3.     สภามหาวิทยาลัย

1)     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

2)     หน่วยตรวจสอบภายใน

4.     สำนักงานอธิการบดี

1)     สถานพัฒนาคณาจารย

2)     สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

3)     ส่วนส่งเสริมวิชาการ

4)     ส่วนแผนงาน

5)     ส่วนการเจ้าหน้าที่

6)     ส่วนการเงินและบัญชี

7)     ส่วนกิจการนักศึกษา

8)     ส่วนสารบรรณและนิติการ

9)     ส่วนอาคารสถานที่

10) ส่วนประชาสัมพันธ

11) ส่วนพัสด

12) สถานกีฬาและสุขภาพ

13) หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.