Website งานประกันคุณภาพการศึกษา

หรือรายงานผลการประกันคุณภาพของหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)

Website งาน QA ของหน่วยงาน

1.     สำนักวิชา

       1)     สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

       2)     สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

       3)     สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

       4)     สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

       5)     สำนักวิชาแพทยศาสตร์
            - โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (หน่วยวิสาหกิจ)

       6)     สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

       7)     สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

2.     ศูนย์/สถาบัน/เทคโนธานี

       1)     ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

       2)     ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       3)     ศูนย์บริการการศึกษา

       4)     ศูนย์คอมพิวเตอร์

       5)     ศูนย์กิจการนานาชาติ

       6)     ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

       7)     ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

       8)     สถาบันวิจัยและพัฒนา

       9)     เทคโนธานี (หน่วยวิสาหกิจ)

3.     สภามหาวิทยาลัยและหน่วยตรวจสอบภายใน

       1)     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

       2)     หน่วยตรวจสอบภายใน

4.     สำนักงานอธิการบดี

       1)     สถานพัฒนาคณาจารย์

       2)     สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

       3)     ส่วนส่งเสริมวิชาการ

       4)     ส่วนแผนงาน

       5)     ส่วนการเจ้าหน้าที่

       6)     ส่วนการเงินและบัญชี

       7)     ส่วนกิจการนักศึกษา

       8)     ส่วนสารบรรณและนิติการ

       9)     ส่วนอาคารสถานที่

       10) ส่วนประชาสัมพันธ์

       11) ส่วนพัสดุ

       12) สถานกีฬาและสุขภาพ

       13) หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.

       14) ส่วนบริหารสินทรัพย์

5.     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หน่วยวิสาหกิจ)

          1)  ฟาร์มมหาวิทยาลัย
          2)  สุรสัมมนาคาร
                                                                           ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 6 เม.ย. 2559