banner

สรุปผลกิจกรรม สร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริต
File Presentation สร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริต


สรุปผลกิจกรรม Show & Share แนวปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม...
ไฟล์ PDF สรุปกิจกรรมเสวนา ITA 26.5.63

สรุปจัดกิจกรรม SOP พย. ธค. 62

คู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure:SOP) ของหน่วยตรวจสอบภายใน

ไฟล์ SOP:
  • 1. SOP งานการตรวจสอบภายใน
  • 2. SOP งานการรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ไฟล์ให้ดาวน์โหลด เป็น pdf )

banner