ส่วนการเงินและบัญชี ยินดีต้อนรับ

ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์

กำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2563

 –>  ( หมายเหตุ :สถานที่ประชุมด้วยระบบสื่อสารทางผ่านจอภาพ ณ ห้องประจำชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. – กทม อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพฯ และห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (กำหนดการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) )

ขอแสดงความยินดีกับพนักงานสายปฎิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน

–>  (นางอรุณี ชิตสุข , พนังงานธุรการ ระดับชำนาญงาน ส่วนการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

รมสัมมนา เรื่อง ” ข้อสังเกต ข้อทักท้วง และข้อพึงปฎิบัติจากหน่วยงานตรวจสอบ “

–>  (วิทยากร : อ.เฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ ,วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสารวิธาน มทส. อาคารบริหาร)

ประชุมส่วนการเงินและบัญชี

–> 24 มกราคม 2561

อบรมสัมมนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

–>  (วิทยากร : นางวารี เชื้อปรุง , วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสารวิธาน มทส.)

อบรม “บัญชีบริหาร”

–>  (วิทยากร : นางวารี เชื้อปรุง , วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสารวิธาน มทส.)