เกี่ยวกับส่วนการเงิน

 วิสัยทัศน์

“ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้บริการฉับไวอย่างผู้เชี่ยวชาญ พร้อมการขับเคลื่อนก้าวทันเทคโนโลยี

 

พันธกิจ

 

  • บริการด้านการเงินและข้อมูลทางบัญชีด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

  • บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

  • พัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

 

ปรัชญา : มีวินัย ใฝ่บริการ สานนโยบาย คลายปัญหา พาสุขใจ ใสสะอาด