ภารกิจ

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่วนกิจการนักศึกษา ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบและดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยและชุมชน จัดขึ้น เพื่อนักศึกษาจะได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม และประการสำคัญกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้จัดขึ้นนั้น ยังประโยชน์ให้นักศึกษาได้นำไปปรับบุคลิกภาพ ทั้งทางจิตใจและทางร่างกาย ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความสมบูรณ์ ในด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา โดยกิจกรรมที่จัดขึ้น ตอบสนองต่อภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ด้านทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. ภารกิจด้านการสอนและการฝึกซ้อม
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการสอนและการฝึกซ้อมทักษะปฏิบัติด้านดนตรีและนาฏศิลป์ให้กับบุคลากรและนักศึกษาเพื่อให้มีกลุ่มนักศึกษาที่เป็นตัวแทนดำเนินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเป็นนักแสดงดนตรีและนาฏศิลป์เพื่อให้มีวงดนตรีและการแสดง ประกอบกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและชุมชน ซึ่งนักศึกษาที่เป็นแกนนำสำคัญในการแสดงเป็นนักศึกษาโควตาดนตรีและนาฏศิลป์ นักศึกษาชมรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย โดยมีการสอนและฝึกซ้อม ดังนี้
1.1 ดนตรีไทย
1.2 นาฏศิลป์
1.3 ดนตรีสากล
1.4 ดนตรีพื้นบ้าน
1.5 ขับร้อง

2. ดำเนินกิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
2.1 เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา
2.2 เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา
2.3 ค่ายเยาวชนศิลปวัฒนธรรม
2.4 ไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ไทย
2.5 กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมสัมพันธ์
2.6 กิจกรรมการสอนดนตรีและนาฏศิลป์
2.7 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาโควตาดนตรีและนาฏศิลป์
2.8 กิจกรรมสำนึกรักความเป็นไทย
2.9 การจัดหาสื่อและอุปกรณ์ประกอบการสอนและประชาสัมพันธ์ด้านศิลปวัฒนธรรม
2.10 การซ่อมแซมเครื่องดนตรี เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดง
2.11 จัดทำข้อมูลรายงานการประเมินตนเองประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา
2.12 ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานตามไตรมาส
2.13 จัดทำแผนปฏิบัติการของงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2.14 กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม

3. การบริการ
3.1 บริการวัสดุ – อุปกรณ์ แก่นักศึกษา และบุคลากร มทส. และบุคคลภายนอกกรณีมีหนังสือขอความอนุเคราะห์
– อุปกรณ์ดนตรี/ ดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีพื้นบ้าน(บางรายการ)
– ชุดการแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดงนาฏศิลป์

4. จัดการแสดงประกอบกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและชุมชน

– บริการการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยกรณีมีหลังสือขอความอนุเคราะห์

5. ดูแลนักศึกษาโควตาดนตรีและนาฏศิลป์ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับนักศึกษาโควตาดนตรีและนาฏศิลป์ ดังนี้
5.1 ดำเนินการคัดเลือกตามคุณสมบัตร(ใบสมัคร)
5.2 แต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์และทดสอบทักษะ / ประชุมชี้แจงรายละเอียด
5.3 ดำเนินการทดสอบ
5.4 ส่งผลการคัดเลือกให้ฝ่ายรับนักศึกษา
5.5 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาโควตาฯ
5.6 ประชุม/ จัดตารางฝึกซ้อมให้นักศึกษา
5.7 ดำเนินการสอน และฝึกซ้อม
5.8 ดำเนินการขออนุมัติลดหย่อนค่าหอพัก
5.9 รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของนักศึกษาโควตาฯ ให้มหาวิทยาลัยทราบ

6. งานอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและผู้บังคับบัญชามอบหมายและหน่วยงานขอความอนุเคราะห์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *