ลงชื่อเข้าใช้Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

ผลงานวิจัยและคู่มือต่างๆ

ผลงานวิจัย ___________________________________________________

การนำผลงานวิจัยสถาบันของ มทส. ที่ดำเนินการแล้วเสร็จระหว่างปี
2540-2559
ไปใช้ประโยชน์

โดย : นางภารดี ศิริพลไพบูลย์ และคณะ

ปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือของเครือข่ายในการจัดทำคำของบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โดย : นายศราวุธ ป้อมสินทรัพย์ และคณะ

การติดตามผลบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2539 - 2555

โดย : 1) นางสาวภฤศมน ศิริธนาไพศาล 2) นางช่ออุบล บูราณ 3) นายสมจิต มณีวงค์

คู่มือการปฏิบัติงาน _____________________________________________

แนวทางและเครื่องมือในการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โดย : นายณัฐวุฒิ บุญณัฐชา
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566

คู่มือแนวปฏิบัติในการเสนอ การขออนุมัติ และการเบิกจ่ายงบประมาณ จากแหล่งบประมาณจังหวัดนครราชสีมา

โดย : นางภารดี ศิริพลไพบูลย์

คู่มือการแปลงแผนสู่การปฏิบัติที่สนับสนุนตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

โดย : นายศราวุธ ป้อมสินทรัพย์

การปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (SOP) _______________________________

การปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานการจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี

โดย : นางภารดี ศิริพลไพบูลย์ และ นางสาววริฏฐา ประเสริฐ
การปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ก. งานวิจัยสถาบัน

โดย : นางสาวภฤศมน ศิริธนาไพศาล และคณะ
การปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ข. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

โดย : นางสาวภฤศมน ศิริธนาไพศาล และคณะ

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 06 ธันวาคม 2023 เวลา 06:49 น.)