คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีการศึกษา 2553

download ไฟล์ทั้งหมด ...คลิกที่นี่


 

หน้า
คำนำ

สารบัญ

แนะนำมหาวิทยาลัย

1

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
       - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
       - คำอธิบายรายวิชา

9
11
15

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
      - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     
      - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
      - คำอธิบายรายวิชา

29
31
47
56

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
      - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
      - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
      - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

      - คำอธิบายรายวิชา

115
117
121
125
130

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
       -
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
       - สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง
       - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
       - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
       - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
       - สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
       - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
       - สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร
       - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
       - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
       - สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
       - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
       - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
       - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
       - สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
       - สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต
       - สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
      - คำอธิบายรายวิชา

163
165
170
174
177
181
184
187
190
194
197
201
206
210
213
220
223
226
229

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
      - สาขาวิชาแพทยศาสตร์
      - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
      - สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
      - คำอธิบายรายวิชา

393
395
402
408
413

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
      - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
      - คำอธิบายรายวิชา

451
453
456

รายชื่ออาจารย์และคุณวุฒ

467

คณะทำงานจัดทำคู่มือฯ

489