คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีการศึกษา 2554

download ไฟล์ทั้งหมด ...คลิกที่นี่


 

หน้า
ปฏิทินการศึกษา  
คำนำ

สารบัญ

แนะนำมหาวิทยาลัย

1

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
      - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
      - คำอธิบายรายวิชา

9
11
15

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
      - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     
      - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
      - คำอธิบายรายวิชา

41
43
60
66

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
      - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
      - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
      - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

      - คำอธิบายรายวิชา

123
125
130
136
141

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
       -
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
       -
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
       - สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
       - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
       - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
       - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
       - สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
       - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
       - สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
       - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
       - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
       - สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
       - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
       - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
       - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
       - สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
       - สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต
       - สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
       - สาขาวิชาวิศวกรรมธรณ
       - สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
       - คำอธิบายรายวิชา

173
175
178
183
187
190
194
197
201
204
208
215
219
223
227
230
234
238
241
244
248
251

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
      - สาขาวิชาแพทยศาสตร์
      - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
      - สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
      - คำอธิบายรายวิชา

455
457
464
469
474

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร
      - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
      - คำอธิบายรายวิชา

507
509
512

รายชื่ออาจารย์และคุณวุฒ

521

คณะทำงานจัดทำคู่มือฯ

543

หมายเลขโทรศัพท์