ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา  สำหรับผู้บริหาร

                              <<กลับสู่หน้าหลัก>>

The Executive Summary Report on
Quality Assuarance 
(ฉบับภาษาอังกฤษ) / Click below

บทสรุปผู้บริหารรายงานการประเมินตนเอง
และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
(ฉบับภาษาไทย)

QA  Forum
                  

Year 2014

ปีการศึกษา  2557มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจัด QA Forum
ตั้้งแต่ปีการศึกษา  2549 เป็นต้นไป
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

Year 2013

ปีการศึกษา  2556 

Year 2012


ปีการศึกษา  2555 


Year 2011ปีการศึกษา 2554

 

 

Year 2010

ปีการศึกษา 2553

 

 

Year 2009

 


ปีการศึกษา 2552


 

Year 2008

 

ปีการศึกษา 2551

 

Year 2007

 

ปีการศึกษา 2550

 

Year 2005- 2006

ปีการศึกษา 2548 - 2549

 

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา  ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อาคารบริหาร 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4422-4045-(6) โทรสาร 0-4422-4040 
e-mail : sutqa@sut.ac.th    website : http://www.sut.ac.th/qa

                                                                                                                                                                                                             ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2559