ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    , เอกลักษณ์ (Uniqueness) : มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม  (University of Innovation)   , อัตลักษณ์ (Identity) : บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน (Science and Technology Graduates with Knowledge, Moral Ethos, Wisdom, and Dignity) 
สัปดาห์ที่ 3-4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
(ลงประกาศวันที่ 19-28 มิ.ย.)
 
 
 
 
 
 
     
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
97
ผู้เข้าชมวันนี้
:
55
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้
:
258
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1255
ผู้เข้าชมทั้งหมด
:
201419
 
 
 
เริ่มนับวันที่ 22 กรกฏาคม 2551


************************************
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
Browser Internet Explorer 11 ขึ้นไป เท่านั้น


Click here to Download Internet Explorer 11


  

 


  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2559 (ระดับสถาบัน)

    1. รายการเอกสารสำหรับใช้ในการประเมินคุณภาพ
        การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 

         (upload 11 พ.ย. 60)

   2.  คำสั่งฯ ที่ 1247/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
        คุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) มทส.
        ปีการศึกษา 2559
 (upload 5 พ.ย. 60)

   3.  กำหนดการประเมินฯ  ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559
        ระหว่างวันที่ 27 - 29 พ.ย. 2560
           (upload 5 พ.ย. 60)

----------------------------------------------------------------------------------------------------
      รายชื่อผู้เข้าอบรม ดำเนินการด้าน TQA/EdPEx และ
        ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
(upload 12 ก.ย. 60)
 
      ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบ CUPT QA
        ปีการศึกษา 2559

        - ระดับหลักสูตร   [แก้ไข AUN-6.7 สบวพ. (วิศวฯ แพทย์)]
           (แก้ไขข้อมูล 11 ก.ย. 60 )

        - ระดับหน่วยงานสนับสนุน
 

      ข้อมูลสำหรับเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
        ระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา 2559
  (upload 14 ส.ค. 60)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2559 (ระดับหลักสูตร และระดับสำนักวิชา)

   1. การประเมินฯ ระดับสำนักวิชา

         ข้อมูลการประเมินฯ ระดับสำนักวิชา ปีการศึกษา 2559
            และรายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ

               (แก้ไขวันประเมิน สววศ. upload 22 ก.ย. 60)


         กำหนดการประเมินฯ  ระดับสำนักวิชาปีการศึกษา 2559
             ระหว่างวันที่ 20 ก.ย. - 9 ต.ค. 2560
           
(แก้ไขวันประเมิน สววศ. upload  22 ก.ย. 60)


   2. การประเมินฯ ระดับหลักสูตร


          ข้อมูลการประเมินฯ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
           และรายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ
(แก้ไข 7 ก.ย. 60)
               (เปลี่ยนแปลงวันหลักสูตรฯ การจัดการ ป.ตรี สวทส.)

          กำหนดการประเมินฯ  ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
         
(แก้ไข 7 ก.ย. 60)
   


    3. สรุปช่วงเวลาการประเมินฯ ระดับหลักสูตร และระดับสำนักวิชา   
       ปีการศึกษา 2559 ตามระบบ CUPT QA
(upload 15 ส.ค. 60)

                           <<คลิกดูปฏิทินการประเมินฯ  ในรูป pdf >>

 

   4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
       ปีการศึกษา 2559 (ระดับหลักสูตร และระดับสำนักวิชา)
   

          (upload 10 ส.ค. 60)     

สำนักวิชา

ระดับหลักสูตร

ระดับสำนักวิชา

    1. วิทยาศาสตร์
( 5 ก.ย. 60)


    2. เทคโนโลยีสังคมและคำสั่งเปลี่ยนแปลง
วันประเมินฯ หลักสูตร
การจัดการ (ป.ตรี)

(7 ก.ย. 60)


EdPEx

     3. เทคโนโลยีการเกษตร


( 5 ก.ย. 60)


    4. วิศวกรรมศาสตร์


(แก้ไข 25 ส.ค. 60)และคำสั่งเปลี่ยนแปลง
วันประเมินฯ สววศ.

(22 ก.ย. 60)


    5. แพทยศาสตร์และคำสั่งเปลี่ยนแปลง
วันประเมินฯ หลักสูตร
อนามัยสิ่งแวดล้อม (ป.ตรี)

(31 ส.ค. 60)


EdPEx


     6. พยาบาลศาสตร์และคำสั่งเปลี่ยนแปลง
กรรมการประเมินฯ

     7. ทันตแพทยศาสตร์

-------------------------------------------------------------------------------------------------------   

  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2559 (ระดับหน่วยงาน)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------   


คู่มือ AUN QA ฉบับ 2015  (อ้างอิงจาก website AUN QA
   http://www.aunsec.org/
   (upload 4 เม.ย. 59)

คู่มือการประกันคุณภาพ
    การศึกษา CUPT QA ฉบับ 
    ปีการศึกษา 2558-2560
      (ฉบับที่เพิ่มเติมตัวบ่งชี้เลือก 
    (selective indicator) ของ
     มทส. คือ S.4 การปรับแปลง
     ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี)

      (upload 4 มี.ค. 59)

           เกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2558-2561(อ้างอิงจาก website EdPEx โดย สกอ. http://www.edpex.org) 
upload 24 พ.ค. 59

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


  
 

 ------------------------------------------------------------------
   
แผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
        ปีการศึกษา 2559 (แผนใหญ่) 
        (.xlsx >>
) หรือ  (.pdf >><)

       - แผนการดำเนินการ IQA ปีการศึกษา 2559
         จำแนกตามสำนักวิชาและหลักสูตร 
          (.xlsx >>
) หรือ (.pdf >>)

       - แผนการดำเนินการ IQA ปีการศึกษา 2559
         จำแนกตามหน่วยงานสนับสนุน (.xlsx >>
)หรือ (.pdf >>)
       
         (upload 2 ก.พ. 60)

 -------------------------------------------------------------------
   
แผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
        ปีการศึกษา 2559 (แผนย่อย) จำแนกตามกิจกรรม
        - ในรูป GanttChart (.xlsx >>
) หรือ (.pdf >>)
        - ในรูปตาราง (.docx >>
) หรือ (.pdf >>)

        
(upload 24 ม.ค. 60)
--

         ข้อมูลที่ผ่านมา 

    --------------------------------------------------------------------

เอกลักษณ์ (Uniqueness) :
มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม
(
University of Innovation)

 

อัตลักษณ์ (Identity) :
บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้มีภูมิรู้  ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน
(
Science and Technology Graduates with Knowledge, Moral Ethos, Wisdom, and Dignity) 

 

       หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และโครงการ
       ที่มหาวิทยาลัยให้ประเมินตามกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม


------------------------------------------------------------------

     รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
       ปีการศึกษา 2553 ฉบับรับรอง

           
 

           มทส. ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม
           (พ.ศ. 2554-2558) จาก สมศ. เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2555

           คลิกดูภาพใหญ่

                             คลิกดูภาพใหญ่  

       (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ย. 2556)  

 


Best quality on Internet Explorer 11

Click here to Download Internet Explorer 11

 


   
 
 
   
รายการ
เหมาะ
สม
ปรับ
ปรุง
   
1.เนื้อหาสาระ
   
2.ความทันสมัยของข้อมูล
   
3.การสืบค้นข้อมูล
   
4.การออกแบบเว็บไซต์
   
5.อื่น ๆ
 
ระบุ..