ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    , เอกลักษณ์ (Uniqueness) : มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม  (University of Innovation)   , อัตลักษณ์ (Identity) : บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน (Science and Technology Graduates with Knowledge, Moral Ethos, Wisdom, and Dignity) 
สัปดาห์ที่ 3-4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
(ลงประกาศวันที่ 19-28 มิ.ย.)
 
 
 
 
 
 
     
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
81
ผู้เข้าชมวันนี้
:
92
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้
:
1253
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
3026
ผู้เข้าชมทั้งหมด
:
189741
 
 
 
เริ่มนับวันที่ 22 กรกฏาคม 2551


************************************
เว็บไซต์นี้รองรับ Browser Internet Explorer 11
       ขึ้นไป และ Firefox


              Click here to Download Internet Explorer 11

 
 

      ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบ CUPT QA
        ปีการศึกษา 2559

        - ระดับหลักสูตร
        - ระดับหน่วยงานสนับสนุน
 
       
 

     คำสั่ง มทส. ที่ 676/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
       คุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) มทส.
        ปีการศึกษา 2559

          (upload 6 ก.ค. 60)
     กำหนดการประเมินฯ ระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2559
        1. วันที่ 10-11 สิงหาคม 2560
             1) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เทคโนธานี 
                  และสถาบันวิจัยและพัฒนา
             2) สำนักงานอธิการบดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
        2. วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560
             1) ศูนย์บริการการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
                 และศูนย์คอมพิวเตอร์
             2)
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์กิจการนานาชาติ
                  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
                  และสถานพัฒนาคณาจารย์


 
                                <<คลิกดู file pdf ปฏิทินการประเมินฯ>>

     ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานสนับสนุน
       
ตามระบบ CUPT QA ปีการศึกษา 2559

          (upload 7 มิ.ย. 60)

     แบบฟอร์มการขอข้อมูลตามตัวบ่งชี้ CUPT QA
         ปีการศึกษา 2559
  (upload 6 มิ.ย. 60)

     บบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงาน
        ตามมาตรการของฝ่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
        จากผลการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานและ
        ผลการประกันคุณภาพ  ปีการศึกษา 2558 และ
        จากเสวนาสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา
        (QA Forum) ปีการศึกษา 2558 (รอบแรก) 
 

              (upload 8 พ.ค. 60)


    คู่มือ QA ของหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2559    

   คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานสนับสนุน
       ปีการศึกษา 2559 (ปรับข้อมูล ณ วันที่ 5 เม.ย. 60) >>>


       (ปรับหลังจากการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการปรับตัวบ่งชี้
         และเกณฑ์การประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
         ระดับหน่วยงานสนับสนุน เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 60)
         

       (upload วันที่ 5 เม.ย. 60)

โครงการอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษา
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ปี 2560

      1. โครงการอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพฯ ทปอ.
              ปี 2560 >>

     2. สรุปกำหนดการและรายละเอียดการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
             ของ ทปอ. ปี 2560 >>

     3. แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการจำแนกตามสำนักวิชา
             1) วิทยาศาสตร์ >>                  2) เทคโนโลยีสังคม >>
             3) เทคโนโลยีการเกษตร >>    4) วิศวกรรมศาสตร์>>
             5) แพทยศาสตร์ >>                 6) พยาบาลศาสตร์ >>
             7) ทันตแพทยศาสตร์ >>

         (upload วันที่ 23 มี.ค. 60)

  
        กิจกรรมการอบรมของฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม

                ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมขอเรียนเชิญผู้บริหารและ
      คณาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

      เพื่อการบริหารจัดการหลักสูตร ตามแนวทางของ Outcome
      based Education (OBE) และ ASEAN University Network
      Quality Assurance (AUN-QA)


     กำหนดการ
          - การอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
             ระดับหลักสูตร (วันที่ 26-28 มิ.ย. 60) (แก้ไข 12 มิ.ย. 60)

         - การอบรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง OBE
            และเกณฑ์ AUN-QA (วันที่ 8-9 พ.ค. 60)

         - การอบรมเกณฑ์ AUN QA (วันที่ 6-7 มี.ค. 60)                                   <<คลิกดูภาพใหญ่>>

     เอกสารสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ผู้เข้าอบรม
     ต้องเตรียมมาในแต่ละครั้ง :

     1.  มคอ. 2 ของหลักสูตร 
     2.  รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหลักสูตร
          ปีการศึกษา 2558
     3.  คู่มือ AUN-QA version 3.0    
          มหาวิทยาลัยไม่สามารถทำสำเนาแจกได้
          เนื่องจากคู่มือ AUN-QA เป็นลิขสิทธิ์ของ AUN
     4.  Laptop สำหรับใช้ในการอบรม อย่างน้อย 1 เครื่อง
          ต่อ 1 หลักสูตร​

   หมายเหตุ : ฝ่ายวิชาการฯ จะมีหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม
                      เชิงปฏิบัติการในแต่ละกิจกรรมอย่างเป็นทางการต่อไป

 ------------------------------------------------------------------
   
แผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
        ปีการศึกษา 2559 (แผนใหญ่) 
        (.xlsx >>
) หรือ  (.pdf >><)

       - แผนการดำเนินการ IQA ปีการศึกษา 2559
         จำแนกตามสำนักวิชาและหลักสูตร 
          (.xlsx >>
) หรือ (.pdf >>)

       - แผนการดำเนินการ IQA ปีการศึกษา 2559
         จำแนกตามหน่วยงานสนับสนุน (.xlsx >>
)หรือ (.pdf >>)
       
         (upload 2 ก.พ. 60)

 -------------------------------------------------------------------
   
แผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
        ปีการศึกษา 2559 (แผนย่อย) จำแนกตามกิจกรรม
        - ในรูป GanttChart (.xlsx >>
) หรือ (.pdf >>)
        - ในรูปตาราง (.docx >>
) หรือ (.pdf >>)

        
(upload 24 ม.ค. 60)
--

         ข้อมูลที่ผ่านมา 

    --------------------------------------------------------------------

เอกลักษณ์ (Uniqueness) :
มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม
(
University of Innovation)

 

อัตลักษณ์ (Identity) :
บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้มีภูมิรู้  ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน
(
Science and Technology Graduates with Knowledge, Moral Ethos, Wisdom, and Dignity) 

 

       หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และโครงการ
       ที่มหาวิทยาลัยให้ประเมินตามกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม


------------------------------------------------------------------

     รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
       ปีการศึกษา 2553 ฉบับรับรอง

           
 

           มทส. ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม
           (พ.ศ. 2554-2558) จาก สมศ. เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2555

           คลิกดูภาพใหญ่

                             คลิกดูภาพใหญ่  

       (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ย. 2556)  

 


Best quality on Internet Explorer 11

Click here to Download Internet Explorer 11

 

   
 
 
   
รายการ
เหมาะ
สม
ปรับ
ปรุง
   
1.เนื้อหาสาระ
   
2.ความทันสมัยของข้อมูล
   
3.การสืบค้นข้อมูล
   
4.การออกแบบเว็บไซต์
   
5.อื่น ๆ
 
ระบุ..