ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    , เอกลักษณ์ (Uniqueness) : มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม  (University of Innovation)   , อัตลักษณ์ (Identity) : บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน (Science and Technology Graduates with Knowledge, Moral Ethos, Wisdom, and Dignity) 
สัปดาห์ที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561
(ลงประกาศวันที่ 16-20 ก.ค.)
 
 
 
 
 
 
     
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
109
ผู้เข้าชมวันนี้
:
2
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้
:
241
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
711
ผู้เข้าชมทั้งหมด
:
25822
 
 
 
เริ่มนับวันที่ 22 กรกฏาคม 2551


************************************
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
Browser Internet Explorer 11 ขึ้นไป เท่านั้น


Click here to Download Internet Explorer 11


      
ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มทส. (สำหรับทดสอบระบบ)
          (upload 16 ส.ค. 61)
  
   

     การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
    ปีการศึกษา 2560

    
ข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานตามเกณฑ์ AUN-QA
        ของหลักสูตร
(upload 15 ส.ค. 61)

    
รายชื่อผู้ประเมินระดับหลักสูตร ระบบ CUPT QA
        ปีการศึกษา 2560 (มทส.)

      (Apprentice-C Assessor และ Apprentice-U Assessor)
       (จากการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินระดับหลักสูตร
         ระบบ CUPT QA ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นวันที่ 18 - 20 ก.ค. 61)

         upload 10 ส.ค. 2561


       แบบฟอร์ม มคอ. 7 สกอ.  (upload 10 ส.ค. 2561)

       แบบตอบรับการเข้าร่วมการทดสอบระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
        วันที่ 17 ส.ค. 2561 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
        ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร
        
(upload 10 ส.ค. 2561)

    
แนวปฏิบัติสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
        ระดับหลักสูตร ตามระบบ CUPT QA ปีการศึกษา 2560

        (pdf
/ doc) (upload 7 ส.ค. 2561)

  
แบบฟอร์มเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
     ภายใน ระดับหลักสูตร ระบบ CUPT QA ปีการศึกษา 2560

     
(upload 7 ส.ค. 2561)


********************************************
    เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการให้ข้อมูล
        ตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ปีการศึกษา 2560
        ให้กับหน่วยงานสนับสนุน และการดำเนินการ IQA
        ระดับศูนย์/สถาบัน
โดย ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาหลักสูตร
        และ QA (ผศ. พญ.นพร  อึ้งอาภรณ์) และ
        ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรม    
        (ผศ ดร.นิธินาถ  ศุภกาญจน์)
วันที่ 24 ก.ค. 2561
        ณ ห้องประชุมสารวิธาน ชั้น 1 อาคารบริหาร


       
  (upload 25 ก.ค. 2561)


********************************************


<<คลิกดูภาพใหญ่>>

      ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลจัดการอบรมหลักสูตร
      “ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์   
        AUN-QA ภายใต้ระบบ CUPT QA”  

        ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องสุรนารี ชั้น 2
        สุรสัมมนาคาร ดังกำหนดการ  (พิธีเปิดเวลา 09.00 น.)

     ภาพกิจกรรม facebook มทส.
(upload 18 ก.ค. 2561)

     download เอกสารประกอบการอบรม
       
  (upload 18 ก.ค. 2561)

   หมายเหตุ :
    1. ผู้เข้าร่วมอบรมตลอดระยะเวลาการอบรมจะได้รับการขึ้นบัญชี
        เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

    2.
เอกสาร/อุปกรณ์ที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมมาในวันอบรม
        1) รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบ
            CUPT QA ระดับหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
            สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
             มหาวิทยาลัยก้าวหน้า *
        2) Desktop Assessment * 
        3) คู่มือ Guide to AUN-QA Assessment at Programme
             Level  Version 3.0

        4)  Laptop สำหรับใช้ในการอบรม 
    3.  งาน QA ได้จัดเตรียม Notebook 1 เครื่อง/1 กลุ่ม 

         * งาน QA ได้จัดส่งให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านล่วงหน้าแล้ว

********************************************
   สอบถามข้อมูลได้ที่ : งาน QA ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
                                    โทร : 4045-(6)  โทรสาร : 4040

                                    e-mail : sutqa@sut.ac.th

การประเมินหลักสูตรตามระบบ CUPT QA เต็มรูปแบบ


      แบบตอบรับความสนใจเข้าร่วมการประเมินหลักสูตรตามระบบ
        CUPT QA เต็มรูปแบบ ตามความสมัครใจของหลักสูตร
    


     เอกสารแนบ 1 : สรุปสำนักวิชาที่ตอบรับความสนใจเข้าร่วม
      การประเมินหลักสูตรตามระบบ CUPT QA เต็มรูปแบบ

     เอกสารแนบ 2 : ขั้นตอนการขอรับประเมินหลักสูตรเต็มรูปแบบ
      ตามระบบการประเมินของ CUPT QA (1 ครั้ง ในรอบ 5 ปี)

       
        (upload 10 ก.ค. 61)

แผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
        ปีการศึกษา 2560

      แผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
        ปีการศึกษา 2560   (EdPEx)
 
         (.xlsx
) หรือ  (.pdf )  แก้ไข 3 ก.ค. 2561

            (upload 10 ก.ค. 61)

------------------------------------------------------------------------------------------------
     - แผนการดำเนินการ IQA    ปีการศึกษา 2560   
        (.xlsx 
 ) หรือ  (.pdf
 ) แก้ไข 9 พ.ค. 2561

  คู่มือที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา


คู่มือ AUN QA ฉบับ 2015  (อ้างอิงจาก website AUN QA
   http://www.aunsec.org/
   (upload 4 เม.ย. 59)

เกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2558-2561(อ้างอิงจาก website EdPEx โดย สกอ. http://www.edpex.org) 
upload 24 พ.ค. 59


           คู่มือการประกันคุณภาพ
    การศึกษา CUPT QA ฉบับ 
    ปีการศึกษา 2558-2560
      (ฉบับที่เพิ่มเติมตัวบ่งชี้เลือก 
    (selective indicator) ของ
     มทส. คือ S.4 การปรับแปลง
     ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี)

      (upload 4 มี.ค. 59)

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------


<<คลิกดูภาพใหญ่>>


       ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
       “การวิเคราะห์ Gap Analysis
เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร” 
          ระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 214 ชั้น 2
          อาคารสุรพัฒน์ 1

        
(upload facebook มทส. 7 ก.ค. 2561)

     
 
Video และ เอกสารประกอบการอบรม
           

     
 
 กำหนดการ  
           (upload 5 ก.ค. 2561)

                                    <<คลิกดูภาพใหญ่>>

       ภาพกิจกรรมการบรรยาย 
         "การนำระบบคุณภาพ ISO 9001 มาใช้ในการประกัน
          คุณภาพและการควบคุมคุณภาพ

          โดย อาจารย์กิตติพัทธ์  จิรวัสวงศ์  (ผู้ตรวจประเมินรางวัล
          คุณภาพแห่งชาติ สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  
          และผู้ตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001
          วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม VIP 2-3 ชั้น 1 
          สุรสัมมนาคาร 

       เอกสารและ Video การบรรยาย

       กำหนดการ  

          (upload 8 พ.ค. 2561)

   

รายชื่อผู้ประเมินระดับหลักสูตร ระบบ CUPT QA
ปีการศึกษา 2559      

     รายชื่อผู้ประเมินระดับหลักสูตร ระบบ CUPT QA
       ปีการศึกษา 2559
  (upload 9 พ.ค. 61)
       (Senior Assessor, Junior Assessor, Novice Assessor      
       และ Apprentice-C Assessor)
                

     ข้อมูลรายชื่อผู้ประเมินทุกระดับ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา >>>


ขั้นตอนการขอรับประเมินหลักสูตรเต็มรูปแบบตามระบบ
       การประเมินของ CUPT QA

     ขั้นตอนการขอรับประเมินหลักสูตรเต็มรูปแบบตามระบบ
       การประเมินของ CUPT QA (1 ครั้ง ในรอบ 5 ปี)
                
        (upload 9 พ.ค. 61)

      แบบตอบรับความสนใจเข้าร่วมการประเมินหลักสูตรตามระบบ
        CUPT QA เต็มรูปแบบ ตามความสมัครใจของหลักสูตร
    

          (upload 21 ก.พ. 61)

<<คลิกดูภาพใหญ่>>

       ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
         “AUN-QA Implementation and Gap Analysis”
   
         วันที่ 18-19 เมษายน 2561 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร
          - ช่วงเช้า : การบรรยาย
          - ช่วงบ่าย : workshop

         (upload 18 เม.ย. 2561 โดย facebook มทส.)

      Video การอบรม >>

 
      กำหนดการ >>> 

          (upload 10 เม.ย. 2561)


      การรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามมาตรการ        ของหน่วยงาน จากผลการประเมินคุณภาพภายใน
หน่วยงานและผลการประกันคุณภาพ  ปีการศึกษา 2559

    1. เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้  (AFI) จากผลการประเมินคุณภาพ
          การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559   


    2. แบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าตามมาตรการของ
          หน่วยงาน จากผลการประเมินฯ ภายในหน่วยงาน
          ปีการศึกษา 2559 จำแนกตามหน่วยงาน   


         (upload 8 มี.ค. 61)

เอกสารประกอบการสัมมนาคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ
       การศึกษา ทปอ. (CUPT QMS Committee)

    เอกสารประกอบการสัมมนาคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ
       การศึกษา ทปอ. (CUPT QMS Committee)
       เรื่อง "การแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานโครงการอบรม
       หลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ทปอ. ประจำปี 2560 
       วันที่ 23-24 ก.พ. 2561 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ
   

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และ
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560


 รายงานผลการประเมินคุณภาพ
    การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


    (upload 9 ก.พ. 61)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 รายงานการประเมินตนเอง   
    ปีการศึกษา 2559 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


    (upload 9 ก.พ. 61)

   
(ภาคผนวก) รายงานการประเมิน
    ตนเอง ปีการศึกษา 2559 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


    (upload 9 ก.พ. 61)

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
       แบบฟอร์มสำหรับเรื่องที่หน่วยงานเสนอเพื่อการปรับปรุงข้อมูล
        สำหรับการเสวนาสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา
        (QA Forum) ปีการศึกษา 2559 วันที่ 23 มกราคม 2561
              (upload 8 ม.ค. 61)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------   

    ข้อมลที่ผ่านมา 

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกลักษณ์ (Uniqueness) :
มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม
(
University of Innovation)

 

อัตลักษณ์ (Identity) :
บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้มีภูมิรู้  ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน
(
Science and Technology Graduates with Knowledge, Moral Ethos, Wisdom, and Dignity) 

 

       หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และโครงการ
       ที่มหาวิทยาลัยให้ประเมินตามกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม


------------------------------------------------------------------

     รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
       ปีการศึกษา 2553 ฉบับรับรอง

           
 

           มทส. ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม
           (พ.ศ. 2554-2558) จาก สมศ. เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2555

           คลิกดูภาพใหญ่

                             คลิกดูภาพใหญ่  

       (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ย. 2556)  


Best quality on Internet Explorer 11

Click here to Download Internet Explorer 11

 
   
 
 
   
รายการ
เหมาะ
สม
ปรับ
ปรุง
   
1.เนื้อหาสาระ
   
2.ความทันสมัยของข้อมูล
   
3.การสืบค้นข้อมูล
   
4.การออกแบบเว็บไซต์
   
5.อื่น ๆ
 
ระบุ..