ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    , เอกลักษณ์ (Uniqueness) : มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม  (University of Innovation)   , อัตลักษณ์ (Identity) : บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน (Science and Technology Graduates with Knowledge, Moral Ethos, Wisdom, and Dignity) 
สัปดาห์ที่ 2-3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
(ลงประกาศวันที่ 11-18 พ.ค.)
 
 
 
 
 
 
     
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
28
ผู้เข้าชมวันนี้
:
24
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้
:
69
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
338
ผู้เข้าชมทั้งหมด
:
24260
 
 
 
เริ่มนับวันที่ 22 กรกฏาคม 2551


************************************
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
Browser Internet Explorer 11 ขึ้นไป เท่านั้น


Click here to Download Internet Explorer 11


                                      <<คลิกดูภาพใหญ่>>

       ฝ่ายวิชาการฯ ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย 
         "การนำระบบคุณภาพ ISO 9001 มาใช้ในการประกัน
          คุณภาพและการควบคุมคุณภาพ

          โดย อาจารย์กิตติพัทธ์  จิรวัสวงศ์  (ผู้ตรวจประเมินรางวัล
          คุณภาพแห่งชาติ สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  
          และผู้ตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001
          วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม VIP 2-3 ชั้น 1 
          สุรสัมมนาคาร ดังกำหนดการ  (พิธีเปิดเวลา 09.00 น.)


     
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงาน มทส. ที่นำระบบคุณภาพมาใช้
         (18 พ.ค. 2561)
         1. ศูนย์บริการการศึกษา : ระบบ ISO 9001:2015

                โดย หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา
             (นายพิรุณ  กล้าหาญ)

         2. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :
             ระบบ ISO/IEC 17025 : 2005 ระบบบริหารงานคุณภาพ   
             ห้องปฏิบัติการ
 (ทดสอบหรือสอบเทียบ)
             โดย หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และสนับสนุน
             (นายอาวุธ  อินทรชื่น)

            3. เทคโนธานี : ระบบ TQA
และระบบ ISO 9001:2015
                 โดย ผู้อำนวยการเทคโนธานี (ผศ. ดร.วีรชัย  อาจหาญ)

          (upload 8 พ.ค. 2561)

รายชื่อผู้ประเมินระดับหลักสูตร ระบบ CUPT QA
ปีการศึกษา 2559      

     รายชื่อผู้ประเมินระดับหลักสูตร ระบบ CUPT QA
       ปีการศึกษา 2559
  (upload 9 พ.ค. 61)
       (Senior Assessor, Junior Assessor, Novice Assessor      
       และ Apprentice-C Assessor)
                

     ข้อมูลรายชื่อผู้ประเมินทุกระดับ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา >>>


ขั้นตอนการขอรับประเมินหลักสูตรเต็มรูปแบบตามระบบ
       การประเมินของ CUPT QA

     ขั้นตอนการขอรับประเมินหลักสูตรเต็มรูปแบบตามระบบ
       การประเมินของ CUPT QA (1 ครั้ง ในรอบ 5 ปี)
                
        (upload 9 พ.ค. 61)

      แบบตอบรับความสนใจเข้าร่วมการประเมินหลักสูตรตามระบบ
        CUPT QA เต็มรูปแบบ ตามความสมัครใจของหลักสูตร
    

          (upload 21 ก.พ. 61)

<<คลิกดูภาพใหญ่>>

       ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
         “AUN-QA Implementation and Gap Analysis”
   
         วันที่ 18-19 เมษายน 2561 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร
          - ช่วงเช้า : การบรรยาย
          - ช่วงบ่าย : workshop

         (upload 18 เม.ย. 2561 โดย facebook มทส.)

 
      กำหนดการ >>> 

          (upload 10 เม.ย. 2561)


----------------------------------------------------------------------

      การรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามมาตรการ        ของหน่วยงาน จากผลการประเมินคุณภาพภายใน
หน่วยงานและผลการประกันคุณภาพ  ปีการศึกษา 2559

    1. เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้  (AFI) จากผลการประเมินคุณภาพ
          การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559   


    2. แบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าตามมาตรการของ
          หน่วยงาน จากผลการประเมินฯ ภายในหน่วยงาน
          ปีการศึกษา 2559 จำแนกตามหน่วยงาน   


         (upload 8 มี.ค. 61)

เอกสารประกอบการสัมมนาคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ
       การศึกษา ทปอ. (CUPT QMS Committee)

    เอกสารประกอบการสัมมนาคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ
       การศึกษา ทปอ. (CUPT QMS Committee)
       เรื่อง "การแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานโครงการอบรม
       หลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ทปอ. ประจำปี 2560 
       วันที่ 23-24 ก.พ. 2561 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ
   

แผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
        ปีการศึกษา 2560

      แผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
        ปีการศึกษา 2560  
        (.xlsx
) หรือ  (.pdf )    
            (แก้ไข 20 มี.ค. 61)

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และ
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560


 รายงานผลการประเมินคุณภาพ
    การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


    (upload 9 ก.พ. 61)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 รายงานการประเมินตนเอง   
    ปีการศึกษา 2559 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


    (upload 9 ก.พ. 61)

   
(ภาคผนวก) รายงานการประเมิน
    ตนเอง ปีการศึกษา 2559 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


    (upload 9 ก.พ. 61)

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
       แบบฟอร์มสำหรับเรื่องที่หน่วยงานเสนอเพื่อการปรับปรุงข้อมูล
        สำหรับการเสวนาสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา
        (QA Forum) ปีการศึกษา 2559 วันที่ 23 มกราคม 2561
              (upload 8 ม.ค. 61)

  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2559 (ระดับสถาบัน)

    1.  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
          (ระดับสถาบัน) มทส. ปีการศึกษา 2559
              (upload 14 ธ.ค. 60)

    2. - รายการเอกสารสำหรับใช้ในการประเมินคุณภาพ
            การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 

           (upload 11 พ.ย. 60)

         - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
            ระดับสำนักวิชาและระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
           (upload 27 พ.ย. 60)

   3.  คำสั่งฯ ที่ 1247/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
        คุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) มทส.
        ปีการศึกษา 2559
 (upload 5 พ.ย. 60)

   4.  กำหนดการประเมินฯ  ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559
        ระหว่างวันที่ 27 - 29 พ.ย. 2560
           (upload 5 พ.ย. 60)

----------------------------------------------------------------------------------------------------
      รายชื่อผู้เข้าอบรม ดำเนินการด้าน TQA/EdPEx และ
        ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
(upload 12 ก.ย. 60)
 
      ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบ CUPT QA
        ปีการศึกษา 2559

        - ระดับหลักสูตร   [แก้ไข AUN-6.7 สบวพ. (วิศวฯ แพทย์)]
           (แก้ไขข้อมูล 11 ก.ย. 60 )

        - ระดับหน่วยงานสนับสนุน
 

      ข้อมูลสำหรับเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
        ระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา 2559
  (upload 14 ส.ค. 60)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2559 (ระดับหลักสูตร และระดับสำนักวิชา)

   1. การประเมินฯ ระดับสำนักวิชา

         ข้อมูลการประเมินฯ ระดับสำนักวิชา ปีการศึกษา 2559
            และรายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ

               (แก้ไขวันประเมิน สววศ. upload 22 ก.ย. 60)


         กำหนดการประเมินฯ  ระดับสำนักวิชาปีการศึกษา 2559
             ระหว่างวันที่ 20 ก.ย. - 9 ต.ค. 2560
           
(แก้ไขวันประเมิน สววศ. upload  22 ก.ย. 60)


   2. การประเมินฯ ระดับหลักสูตร


          ข้อมูลการประเมินฯ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
           และรายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ
(แก้ไข 7 ก.ย. 60)
               (เปลี่ยนแปลงวันหลักสูตรฯ การจัดการ ป.ตรี สวทส.)

          กำหนดการประเมินฯ  ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
         
(แก้ไข 7 ก.ย. 60)
   


    3. สรุปช่วงเวลาการประเมินฯ ระดับหลักสูตร และระดับสำนักวิชา   
       ปีการศึกษา 2559 ตามระบบ CUPT QA
(upload 15 ส.ค. 60)

                           <<คลิกดูปฏิทินการประเมินฯ  ในรูป pdf >>

 

   4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
       ปีการศึกษา 2559 (ระดับหลักสูตร และระดับสำนักวิชา)
   

          (upload 10 ส.ค. 60)     

สำนักวิชา

ระดับหลักสูตร

ระดับสำนักวิชา

    1. วิทยาศาสตร์
( 5 ก.ย. 60)


    2. เทคโนโลยีสังคมและคำสั่งเปลี่ยนแปลง
วันประเมินฯ หลักสูตร
การจัดการ (ป.ตรี)

(7 ก.ย. 60)


EdPEx

     3. เทคโนโลยีการเกษตร


( 5 ก.ย. 60)


    4. วิศวกรรมศาสตร์


(แก้ไข 25 ส.ค. 60)และคำสั่งเปลี่ยนแปลง
วันประเมินฯ สววศ.

(22 ก.ย. 60)


    5. แพทยศาสตร์และคำสั่งเปลี่ยนแปลง
วันประเมินฯ หลักสูตร
อนามัยสิ่งแวดล้อม (ป.ตรี)

(31 ส.ค. 60)


EdPEx


     6. พยาบาลศาสตร์และคำสั่งเปลี่ยนแปลง
กรรมการประเมินฯ

     7. ทันตแพทยศาสตร์

-------------------------------------------------------------------------------------------------------   

  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2559 (ระดับหน่วยงาน)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------   


คู่มือ AUN QA ฉบับ 2015  (อ้างอิงจาก website AUN QA
   http://www.aunsec.org/
   (upload 4 เม.ย. 59)

คู่มือการประกันคุณภาพ
    การศึกษา CUPT QA ฉบับ 
    ปีการศึกษา 2558-2560
      (ฉบับที่เพิ่มเติมตัวบ่งชี้เลือก 
    (selective indicator) ของ
     มทส. คือ S.4 การปรับแปลง
     ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี)

      (upload 4 มี.ค. 59)

           เกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2558-2561(อ้างอิงจาก website EdPEx โดย สกอ. http://www.edpex.org) 
upload 24 พ.ค. 59

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


  
 

 ------------------------------------------------------------------
   
แผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
        ปีการศึกษา 2559 (แผนใหญ่) 
        (.xlsx >>
) หรือ  (.pdf >><)

       - แผนการดำเนินการ IQA ปีการศึกษา 2559
         จำแนกตามสำนักวิชาและหลักสูตร 
          (.xlsx >>
) หรือ (.pdf >>)

       - แผนการดำเนินการ IQA ปีการศึกษา 2559
         จำแนกตามหน่วยงานสนับสนุน (.xlsx >>
)หรือ (.pdf >>)
       
         (upload 2 ก.พ. 60)

 -------------------------------------------------------------------
   
แผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
        ปีการศึกษา 2559 (แผนย่อย) จำแนกตามกิจกรรม
        - ในรูป GanttChart (.xlsx >>
) หรือ (.pdf >>)
        - ในรูปตาราง (.docx >>
) หรือ (.pdf >>)

        
(upload 24 ม.ค. 60)
--

         ข้อมูลที่ผ่านมา 

    --------------------------------------------------------------------

เอกลักษณ์ (Uniqueness) :
มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม
(
University of Innovation)

 

อัตลักษณ์ (Identity) :
บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้มีภูมิรู้  ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน
(
Science and Technology Graduates with Knowledge, Moral Ethos, Wisdom, and Dignity) 

 

       หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และโครงการ
       ที่มหาวิทยาลัยให้ประเมินตามกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม


------------------------------------------------------------------

     รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
       ปีการศึกษา 2553 ฉบับรับรอง

           
 

           มทส. ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม
           (พ.ศ. 2554-2558) จาก สมศ. เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2555

           คลิกดูภาพใหญ่

                             คลิกดูภาพใหญ่  

       (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ย. 2556)  

 


Best quality on Internet Explorer 11

Click here to Download Internet Explorer 11

    
 
 
   
รายการ
เหมาะ
สม
ปรับ
ปรุง
   
1.เนื้อหาสาระ
   
2.ความทันสมัยของข้อมูล
   
3.การสืบค้นข้อมูล
   
4.การออกแบบเว็บไซต์
   
5.อื่น ๆ
 
ระบุ..