# User Login
  Username
  
  Password
  
  User Class
  
  
หน้าหลัก นักศึกษาลงทะเบียน ติดต่อสอบถาม
** นักศึกษาลงทะเบียน และกรอกแบบสำรวจความสนใจการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการหาสถานประกอบการ และลักษณะงานให้ตรงกับที่นักศึกษาต้องการ
เฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เท่านั้น