ระบบบันทึกกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศของทุกหน่วยงานใน มทส. (กิจกรรมทุกประเภท)
Form for record international collaboration in Suranaree University of Technology (all international activity)

ประจำปีการศึกษา Academic year

วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลเพื่อนำข้อมูลมาสรุปภาพรวมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับสถาบันในต่างประเทศ และยังนำไปใช้ประกอบการรายงานตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นสากลและความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นข้อมูลสะท้อนถึงมิติความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยผ่านการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศได้แก่ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนบุคลากร การไปเข้าร่วมประชุม/เสนอผลงาน/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน การหารือความร่วมมือฯ กิจกรรมด้านการเรียนการสอน และการวิจัย เป็นต้น

 

 

 

ส่วนที่ 1 ลักษณะกิจกรรม Event Type
ลักษณะการเข้าร่วมกิจกรรม
Event Type:

ชาวต่างชาติมาดำเนินกิจกรรม ณ มทส. หรือในประเทศไทย (Inbound) รวมถึงกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์
นักศึกษา บุคลากร มทส.ไปดำเนินกิจกรรมในต่างประเทศ (Outbound) รวมถึงกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์
การดำเนินกิจกรรมนานาชาติที่จัดขึ้นในประเทศไทย (In Thailand) รวมถึงกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์

ส่วนที่ 2 ชื่อหน่วยงานและรายละเอียดผู้ดำเนินกิจกรรมหลัก (หน่วยงานเจ้าภาพใน มทส. )
             Details of the main activities (Host agency in SUT)
สำนักวิชา/ศูนย์/สถาบัน
Institute in SUT:

กรุณาเลือกชื่อหน่วยงานทุกครั้งที่บันทึกข้อมูล

สาขาวิชา/ฝ่าย
Faculty/ Shool:
*(หากไม่มีฝ่ายหรือสาขาให้ใส่ -)
คำนำหน้าชื่อ/ตำแหน่งทางวิชาการ
Title:

ชื่อ Name:
     นามสกุล Lastname:
สถานภาพ
Status:
ระดับการศึกษา
Level of study:
(เฉพาะนักศึกษาเท่านั้น Student only)
หลักสูตร
Program:
(เฉพาะนักศึกษาเท่านั้น Student only)
ส่วนที่ 3 รายละเอียดผู้ดำเนินกิจกรรม (ที่มาจากต่างประเทศ) รวมถึงกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์
             Details of the main activities (Coming from aborad) Including through online systems such as Zoom
สถานภาพ
Status:
คำนำหน้าชื่อ/ตำแหน่งทางวิชาการ
Title:

ชื่อ Name:
     นามสกุล Lastname:
ชื่อหน่วยงาน/สถาบันต่างประเทศ
Institution:
สาขาวิชา/ฝ่าย
School/Department:
ประเทศ Country:
  
ทวีป Contrinant:
ระดับการศึกษา
Level of study:
(เฉพาะนักศึกษาเท่านั้น Student only)
ที่อยู่ (mailing address) :
e-mail :
ส่วนที่ 4 รายละเอียดกิจกรรม Details of Activities
ประเภทกิจกรรม
Activity Type::
รายละเอียดกิจกรรม
Event detial:
*
ระบุช่วงเวลาที่ดำเนินกิจกรรม
Period of activity:
ตั้งแต่วันที่ Starting from : * ถึงวันที่ Until : *

หน่วยงานหรือสถานที่ที่จัดกิจกรรม
Organization or venue for Activitiy:

ประเทศที่จัดกิจกรรม Country:
เป็นกิจกรรมภายใต้ MOU หรือไม่
Is the activitiy subject to an
academic cooperation agreement?:
:
ใช่ Yes ไม่ใช่ No
แหล่งงบประมาณหรือแหล่งทุน
Sponsored sources:

มทส. SUT แหล่งงบประมาณอื่น Other
กรุณาระบุชื่องบประมาณ Name of budget:

จำนวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
Budget approved:
:
บาท ฿ (หากไม่ทราบให้ใส่ 0 บาท)
จำนวนงบประมาณที่ใช้จริง
Budget amount actually paid:
:
บาท ฿ (หากไม่ทราบให้ใส่ 0 บาท)
     

           

 

 

If there is any question, please do not hesitate to ask, please contact : Kornnikar Chotklang 4146
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ : นางกรณิกาณ์ โชติกลาง 4146
e-mail : kornnika@g.sut.ac.th
updated : August 2, 2022