แบบฟอร์มบันทึกกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศของทุกหน่วยงานใน มทส. (กิจกรรมทุกประเภท)
Form for record international collaboration in Suranaree University of Technology (All international activity)

ประจำปีการศึกษา Academic year

  ส่วนที่ 1 ลักษณะกิจกรรม Event Type
 
ลักษณะการเข้าร่วมกิจกรรม
Event Type:
ดำเนินกิจกรรม ณ มทส. หรือในประเทศไทย (Inbound)
ดำเนินกิจกรรม ณ ต่างประเทศ (Outbound)
  ส่วนที่ 2 รายละเอียดผู้ดำเนินกิจกรรมหลัก (หน่วยงานเจ้าภาพใน มทส. ) Details of the main activities (Host agency in SUT)
 
สถานภาพ
Status:
 
คำนำหน้าชื่อ/ตำแหน่งทางวิชาการ
Title:

 
ชื่อ Name:
     นามสกุล Lastname:
 
สำนักวิชา/ศูนย์/สถาบัน
Institute in SUT:

กรุณาเลือกหน่วยงานทุกครั้ง

 
สาขาวิชา/ฝ่าย
Faculty/ Shool:
*(หากไม่มีฝ่ายให้ใส่ -)
 
ระดับการศึกษา
Level of study:
(เฉพาะข้อมูลที่เป็นของนักศึกษาเท่านั้น Student only)
  ส่วนที่ 3 รายละเอียดผู้ดำเนินกิจกรรม (ที่มาจากต่างประเทศ) Details of the main activities (Coming from aborad)
 
สถานภาพ
Status:
 
คำนำหน้าชื่อ/ตำแหน่งทางวิชาการ
Title:

 
ชื่อ Name:
     นามสกุล Lastname:
 
ชื่อหน่วยงาน/สถาบันต่างประเทศ
Institution:
 
สาขาวิชา/ฝ่าย
School/Department:
 
ประเทศ Country:
  ทวีป contrinant:
 
ระดับการศึกษา
Level of study:
(เฉพาะข้อมูลที่เป็นของนักศึกษาเท่านั้น Student only)
 
ที่อยู่ (mailing address) :
 
e-mail :
  ส่วนที่ 4 รายละเอียดกิจกรรม
 
ประเภทกิจกรรม
Activity Type::
 
รายละเอียดกิจกรรม
Event detial:
*
 
ระบุช่วงเวลาที่ดำเนินกิจกรรม
Period of activity:
ตั้งแต่วันที่ Starting from : * ถึงวันที่ Until : *
 

หน่วยงานหรือสถานที่ที่จัดกิจกรรม
Organization or venue for Activitiy:

 
ประเทศที่จัดกิจกรรม Country:
 
เป็นกิจกรรมภายใต้ MOU หรือไม่
Is the activitiy subject to an
academic cooperation agreement?:
:
ใช่ Yes ไม่ใช่ No
 
แหล่งงบประมาณหรือแหล่งทุน
Sponsored sources:

มทส. SUT แหล่งงบประมาณอื่น Other
กรุณาระบุชื่องบประมาณ Name of budget:

 
จำนวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
Budget approved:
:
บาท ฿ (หากไม่ทราบให้ใส่ 0 บาท)
 
จำนวนงบประมาณที่ใช้จริง
Budget amount actually paid:
:
บาท ฿ (หากไม่ทราบให้ใส่ 0 บาท)
     

           

 

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox

If there is any question, please do not hesitate to ask, please contact : Kornnika 4146
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแบบฟอร์ม กรุณาติดต่อ : กรณิกาณ์ 4146