Page 1 - WorkManual-PettyCash
P. 1

ค่มู ือการปฏบิ ัติงานดา้ นกจิ การนานาชาติ

ค่มู อื การใช้ระบบบริหารงานคลงั

              (เงนิ สารองจ่าย)

                         จดั ทาโดย
                  นางสาวกรณกิ าณ์ ใหม่ยะ
                  เจา้ หน้าทบี่ รหิ ารงานทว่ั ไป

                    ศูนย์กิจการนานาชาติ
   1   2   3   4   5   6