มทส. จับมือสร้างเครือข่าย ม.เทคโนโลยีโลก สร้างความเชื่อมั่นสู่สายตานานาชาติ

มทส. จับมือสร้างเครือข่าย ม.เทคโนโลยีโลก สร้างความเชื่อมั่นสู่สายตานานาชาติ

           มทส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งแรกของไทย ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมการประชุม The 2nd  World Technology Universities Congress (WTUC) โดย University of Bradford ประเทศอังกฤษ พร้อมจับมือสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโลก the World Technology Universities Network (WTUN).

            รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี และศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล เข้าร่วมการประชุม The 2nd  World Technology Universities Congress (WTUC) โดย University of Bradford ประเทศอังกฤษ ในการนี้คณะผู้บริหารได้เรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

 

           รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. กล่าวว่า การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อที่ 31 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา มีผู้แทนมหาวิทยาลัย หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คณะ จากประเทศต่าง ๆ 5 ทวีปทั่วโลก อาทิ ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา อียิปต์ เยอรมันนี แมกซิโก ไต้หวัน และแทนซาเนีย ตัวแทนมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และ NGOs รวมไปถึง UNESCO, the European Union, British Council, the Royal Academy of Engineering, Rolls Royce, and Barclays Bank โดยการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้เน้นถึงหลักการพื้นฐานเพื่อความก้าวหน้าและความสำเร็จของมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น บทบาทของ มทส. ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของโลกด้วยแนวทางการศึกษาและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถและเสริมสร้างความร่วมมือกับสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับโลก ตลอดจนส่งเสริมทักษะที่จำเป็นให้กับบัณฑิต มทส. นอกจากนี้ ในการประชุมกลุ่มย่อยได้เน้นย้ำถึง 3 แนวทางหลักที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ซึ่งในฐานะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี จะต้องเป็นผู้นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดี ได้แก่ การดูแลสุขภาพขั้นสูง นวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ และการความปลอดภัยในโลกไซเบอร์

       

 

              “ทั้งนี้ มทส. ได้เล็งเห็นประโยชน์ถึงศักยภาพในการร่วมมือกับทั่วโลกภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ WTUN  ในโอกาสนี้ มทส. จึงได้ลงนาม MOU ในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโลก the World Technology Universities Network (WTUN) ด้วย และเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ผมและนายกสภามหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมการประชุมร่วม the  WTUN General Board and Operational Board ครั้งที่ 1 เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์หลักและแผนปฏิบัติงานของเครือข่ายความร่วมมือนี้ โดยได้ข้อสรุปที่สำคัญในการประชุมในครั้งนี้ 3 เรื่อง ได้แก่ เอกสารรายงานการประชุม  ข้อเสนอร่วมในการจัดตั้งเครือข่ายฯ และข้อกำหนดต่าง ๆ ของคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด โดย Professor Brian Cantor, Vice Chancellor of Bradford University ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานคนแรก และ Bradford University จะเป็นหน่วยประสานงานเครือข่ายตามวาระการดำรงตำแหน่งของประธานด้วย ในฐานะที่ มทส. เป็นมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวในการประชุม WTUN ครั้งนี้ มทส. จะให้ความร่วมมือกับเครือข่ายประเทศสมาชิกพร้อมทั้งนำเทคโนโลยีต่าง ๆ กลับมาสู่สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยด้วย” อธิการบดี มทส. กล่าวในที่สุด 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง