4 มหาวิทยาลัยอีสาน มทส. มข. มมส. มอบ. ประชุมหารือกับ รมต.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ถึงแนวทางการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เล็งพัฒนาโมเดล ESAN4.0

 

               วันนี้ (14 กันยายน 2560) เวลา 10.15 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำคณะผู้บริหารและผู้บริหาร ร่วมประชุมหารือกับ 4 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถึงแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  โดยมี รองศาสตาจารย์ ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาร่วมประชุมและให้การต้อนรับ 
 
 
 
 
              ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชูประเด็น การสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจภายใน ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยกลไกอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ทุกมิติ ทั้ง Innovation-Driven Economy Circular Economy และ Distribution Economy และพร้อมจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคจะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออก เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้และทรัพยากรต่างๆของมหาวิทยาลัยพันธมิตรในภาคตะวันออกเฉียง ไปสู่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ต่อไป
 
             ซึ่งผลการหารือร่วมระหว่าง มหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง และ ท่านรมต.สุวิทย์ เมษินทรีย์ จะนำมายกระดับเป็นแผนพัฒนา ESAN 4.0  และนำเสนอพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อผลักดันไปเป็นแผนปฏิบัติการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

 

   

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง