มทส. คว้าอันดับ 2 ของไทย ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก

มทส. คว้าอันดับ 2 ของไทย ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก
ย้ำภาพความสำเร็จกว่า 2 ทศวรรษที่ชูธงมหาวิทยาลัยเขียวสะอาด

มทส. ปลื้ม ติดอันดับ 52 ของโลก และอันดับ 2 ของมหาวิทยาลัยไทย ในเวทีมหาวิทยาลัยสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก UI GreenMetric World University Ranking 2015 อธิการบดีเผย เป็นข่าวดี เพียง 3 ปีที่เข้าร่วม อันดับดีขึ้นเป็นลำดับ ตอกย้ำภาพแห่งความสำเร็จในการดำเนินนโยบายมหาวิทยาลัยเขียวสะอาดมากว่า 2 ทศวรรษ

ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยว่า UI Green Metric World University Ranking คือการจัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก ซึ่งจัดทำโดย มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (University of Indonesia : UI) เริ่มตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา เกณฑ์การจัดอันดับของการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวของ UI ถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานหนึ่งที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก เป็นเกณฑ์ชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน คือ ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการของเสีย การจัดการน้ำ การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยครั้งนี้ มทส. ได้เข้าร่วมการจัดอันดับเป็นปีที่ 3 มีมหาวิทยาลัยทั่วโลกจำนวน 407 แห่งได้รับการจัดอันดับ โดย มทส. ได้รับการจัดอันดับที่ 52 ของโลก และเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย รองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คะแนนรวม 5,888 คะแนน สำหรับอันดับที่ 3, 4, และ 5 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยมหิดล ตามลำดับ การได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้ถือว่า มทส. ได้อันดับดีขึ้นเป็นลำดับจากปี 2013 ที่ได้อันดับที่ 75 ของโลก และอันดับที่ 8 ของไทย การจัดอันดับปี 2014 ที่ผ่านมา ได้อันดับที่ 76 ของโลก และอันดับที่ 4 ของไทย 

“การประกาศผลการจัดอันดับในครั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลกได้ให้ความสำคัญและตื่นตัวในการพัฒนาการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวมากขึ้นกว่าทุกปี เป็นข่าวดีสำหรับมหาวิทยาลัยที่ดำเนินพันธกิจมาครบ 25 ปีแห่งการสถาปนา ช่วยตอกย้ำภาพแห่งความสำเร็จของมหาวิทยาลัยที่ได้ประกาศนโยบาย “มหาวิทยาลัยเขียวสะอาด (Green and Clean University)” ภายใต้แนวคิด “เขียวคือชีวิต สะอาดคือจิตใจ สะอาดกายสบายใจ” มาตั้งแต่ปี 2537 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้พัฒนาพลิกฟื้นป่าเสื่อมโทรม 7,000 ไร่ ในการปลูกป่าเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี เน้นการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเดิม และเน้นการพัฒนาด้านภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย มีการวางแผนและกำหนดนโยบายพัฒนา เพื่อสร้างความร่มรื่น ความสวยงามด้านภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับการเป็นเมืองมหาวิทยาลัย กระทั่งปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ป่าเขียวชอุ่ม มีการจัดวางผังและกันพื้นที่เป็นป่าอนุรักษ์ภายในมหาวิทยาลัย มีการดำเนินการมหาวิทยาลัยเขียวสะอาดอย่างจริงจัง และบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระยะ 10 ปีพ.ศ.2555 – 2564 ด้วย
นอกจากนี้ ยังมีนวัตกรรมและต้นแบบด้านต่างๆ ที่ใช้ดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัยและขยายผลสู่สังคมภายนอกมากมาย อาทิ ทางด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และการประหยัดพลังงาน การใช้รถไฟฟ้ารับ-ส่งภายในมหาวิทยาลัย การรณรงค์ให้ใช้จักรยานเดินทางระหว่างอาคารแทนการใช้รถยนต์ สนับสนุนทางเดินเท้าและทางจักรยาน การจัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร การนำน้ำเสียผ่านกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% การมีเทคโนโลยีการกำจัดขยะแบบครบวงจร และเทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก ซึ่งสามารถบริหารจัดการกำจัดขยะภายในมหาวิทยาลัยได้แบบยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งต่อมาได้ขยายผลไปสู่หน่วยงานองค์กรทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก การรณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากรและพนักงานของมหาวิทยาลัยลด ละ เลิก การใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย การรณรงค์ ส่งเสริม รวมถึงออกมาตรการประหยัดอนุรักษ์น้ำและพลังงาน การเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพโครงการส่งเสริมและใช้วัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โครงการอาคารสีเขียว ระบบรวบรวมน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ การจัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิล การจัดตั้งร้านศูนย์บาท การณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าและภาชนะที่ย่อยสลายได้ภายในมหาวิทยาลัย การมีหลักสูตรที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 7 หลักสูตร 428 รายวิชา เป็นต้น นับเป็นความร่วมมือร่วมใจของนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับในการนำนโยบายของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติโดยมีจุดหมายที่มุ่งจะเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่เขียว สะอาด และปราศจากมลพิษอย่างแท้จริง” อธิการบดี มทส. กล่าวในที่สุด
 

ส่วนประชาสัมพันธ์
23 มกราคม 2559
ข้อมูลการจัดอันดับเพิ่มเติม: http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2015/


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง