สำนักวิชาและสาขาวิชา

สำนักวิชาและสาขาวิชา

 

สำนักวิชา

     มีภารกิจด้านการสอนและการวิจัย แต่ละสำนักวิชาจะประกอบด้วย สาขาวิชา และมีสถานวิจัย เป็นแหล่งปฏิบัติงานวิจัยของคณาจารย์ในสำนักวิชานั้นๆ 
สำนักวิชา ประกอบด้วย 7 สำนักวิชา ได้แก่ 
(1) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 
(2) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
(3) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
(4) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
(5) สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 
(6) สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

(7) สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

 

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
สถานวิจัย
 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
 - ห้องไทยศึกษานิทัศน์

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
สถานวิจัย
 

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
สถานวิจัย
หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน (บวช.)
 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
 สาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
  แพทยศาสตร์
สาขาวิชาพยาธิวิทยา
สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน
สาขาวิชาศัลยศาสตร์
สาขาวิชาอายุรศาสตร์

สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์    
สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชศาสตร์
สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ 
สาขาวิชารังสีวิทยา
สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา 
สาขาวิชานิติเวชศาสตร์
สาขาวิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา 
สาขาวิชาจักษุวิทยา 
สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟ
สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ 

    สำนักงานคณบดี (ฝ่ายธุรการ)
    สถานแพทยศาสตรศึกษา
    ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข
    สถานวิจัย

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
    - สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
    - สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
    - สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์

    - สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
    - สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช
    - สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
    - สถานวิจัย

 

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์
หลักสูตรวิศวกรรมอากาศยาน
หลักสูตรแมคคาทรอนิกส์
หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค

สถานวิจัย
 

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง