top
logo

discipline

Name Position Phone Suburb State Country
นายพงศ์มิตร โพธิ์กลาง หัวหน้างานวินัยนักศึกษาและการทหาร 0-4422-3123
สุทธิรักษ์ ไชยรักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0-4422-3124,3128
นางสาวน้ำค้าง ชมเมืองปัก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0-4422-3124, 3128
สุปรีชา เครือบคนโท เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0-4422-3124, 3128
นางพัฒน์นรี ปิติอนันต์วุฒิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0-4422-3124, 3128

bottom