top
logo

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครและรายงานต้วนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-5 ประจำปีการศึกษา 2564

รณรงค์การสวมหมวกกันน็อค

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาทุกสาขาวิชา ในปีการศึกษา 2562 งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ส่วนกิจการนักศึกษา ได้กำหนดมอบใบประกาศสำหรับกลุ่มนักศึกษาที่กระทำผิดระเบียบวินัยจราจรน้อยที่สุด 3 อันดับแรก โดยจะมอบให้ในวันไหว้ครูปีการศึกษา 2563 (สาขาที่ได้รับปี 2561 ดังนี้ อันดับ 1 กลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์ (0.57%) อันดับ 2 กลุ่มสาขาวิชาทันตแพทยาสตร์ (0.67%) อันดับ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (0.82%) สาขาที่ได้รับปี 2560 ดังนี้ อันดับ 1 กลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์ (2.67%...พร้อมเงินสนับสนุนกิจกรรม 8,000 บาท) อันดับ 2 กลุ่มสาขาวิชาทันตแพทยาสตร์ (2.73%...พร้อมเงินสนับสนุนกิจกรรม 6,000 บาท) อันดับ 3 กลุ่มสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (2.86%...พร้อมเงินสนับสนุนกิจกรรม 4,000 บาท) สาขาที่ได้รับปี2559 ดังนี้ อันดับ 1 กลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์(2.42%...พร้อมเงินสนับสนุนกิจกรรม 8,000 บาท) อันดับ 2 กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช(2.47%...พร้อมเงินสนับสนุนกิจกรรม 6,000 บาท) อันดับ 3 กลุ่มสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(3.18%...พร้อมเงินสนับสนุนกิจกรรม 4,000 บาท)สาขาที่ได้รับปี2558 ดังนี้ อันดับ 1 กลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์ อันดับ 2 กลุ่มสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ อันดับ 3 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิตแบบก้าวหน้า สาขาที่ได้รับปี2557 ดังนี้ อันดับ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์/วิศวกรรมขนส่ง อันดับ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อันดับ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี สาขาวิชาที่ได้รับปี2556 อันดับ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ อันดับ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ) สาขาไหนอยากได้ความดี...ก็ทำเองนะครับ

รณรงค์การแต่งกายนักศึกษา

รณรงค์การแต่งกายนักศึกษาที่ถูกต้อง เพื่อศักดิ์ศรี ของ มทส.


bottom