top
logo

คณะกรรมการ

 

คณะกรรมการวินัยนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทธวัช  โมฬี

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.เศรษฐวิทย์  ภูฉายา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัดชัย  กุลวรวานิชพงษ์

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย  ขอผลกลาง

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

อาจารย์ ดร.วิทธวัช  โมฬี

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ ดร.ลลิดา  โรจนธรรมณี

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สราวุธ  สุขสุผิว

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

อาจารย์ ดร.ปัทมา  วาจามั่น

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

อาจารย์ ทันตแพทย์คณุตม์  แก้วสุวรรณะ

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

อาจารย์ ดร.วีณา  รองจะโปะ

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา

ส่วนกิจการนักศึกษา

หัวหน้างานวินัยนักศึกษาและการทหาร

กรรมการและเลขานุการ

เจ้าหน้าที่งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ส่วนกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยเลขานุการ

 

สั่ง ณ วันที่ 1 กันยายน 2560


รองศาสตราจารย์ สพญ.ศจีรา  คุปพิทยานันท์

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


bottom