หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

"CWIE-เรื่องที่สถาบันอุดมศึกษาต้องทำ"
โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 765574
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 12
คุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากสำนักวิชาให้เป็น COOP Hall of Fame

ประจำปี 2012-2013

คุณสุพรรณ บุญสุยา *

สาขาวิชาวิศวกรมไฟฟ้า

คลิก

คุณวสวัตติ์  ยัญญางกูร

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

คลิก

คุณเกรียงไกร  รายณะสุข       

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

คลิก

คุณวรมรรษ ธรรมภินันท์

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คลิก

 

ประจำปี 2013-2014

คุณวิธ นิธิศักดาเดช

สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์

คลิก

คุณฤกษ์ชัย  ไตรภพ

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

คลิก

คุณปาณิสรา รัตนปัญญาโชติ *        

สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์

คลิก

คุณวสวัตติ์  ยัญญางกูร

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

คลิก

คุณเกรียงไกร  รายณะสุข

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรี

คลิก

คุณหัสดี  พิมพ์สุวรรณ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIS)

คลิก

 

ประจำปี 2014-2015

คุณวิธ นิธิศักดาเดช *

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

คลิก

คุณวสวัตติ์ ยัญญางกูร

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คลิก

คุณเจษฎา ศิริเมือง                         

สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์

คลิก

 

ประจำปี 2015-2016

คุณเจษฏา  ศิริเมือง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

คลิก

คุณไชยา ทองรัตนะ *

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คลิก

คุณสถาพร  พูลสวัสดิ์          

สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์

คลิก

คุณนราพัฒน์ แสงปัดสา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIS)

คลิก

 

ประจำปี 2016-2017

คุณศุภพงษ์ บัวมา

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

คลิก

คุณทรงพล  จุมพลา

สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก

คลิก

คุณธวัช  อินทร *

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

คลิก

คุณพฤกษ์  สวัสดี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

คลิก

คุณพรรณลดา  ติตตะบุตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

คลิก

หมายเหตุ *บุคคลที่ได้รับคัดเลือก