วันอังคาร, พฤษภาคม 18เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

ปรับปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2563 ณ วันที่ 26 เม.ย. 64

               เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในวงกว้าง เพื่อลดความเสี่ยงและการแพร่ระบาดตามมาตรการเฝ้าระวัง และเพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงได้ปรับปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2563
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. ยกเลิกการสอบกลางภาคในห้องสอบ ให้มีการประเมินผลระหว่างเรียนหรือการสอบออนไลน์
  2. งดการเรียนการสอนแบบบรรยาย (แต่ยังให้มีการทำปฏิบัติการชดเชย และทบทวน) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 – วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564
  3. เลื่อนกำหนดการสอบประจำภาค จากเดิม วันจันทร์ที่ 21 – วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564
    เป็น วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน – วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564