วันศุกร์, สิงหาคม 6เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

การให้บริการ

การลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

การลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

ข่าว/กิจกรรม, นักศึกษาปัจจุบัน
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน Online ภาค 1/2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร. 044-223016 ถึง 7 หรือ 044-223094 ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223022 ถึง 3

ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน

การให้บริการ
                    ศูนย์บริการการศึกษา ยินดีรับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนางาน และการให้บริการ เพื่อเป็นศูนย์บริการด้านทะเบียนและประเมินผลที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับระดับสากล                     ข้อมูลส่วนตัวของผู้ร้องเรียน มีความจำเป็นต่อการสอบสวนข้อเท็จจริงอันมีมูล และใช้ในการแจ้งผลการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน หรือไม่รับเรื่องร้องเรียน (กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ ที่ไม่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง และไม่ชี้พยานบุคคลที่แน่นอน จะไม่ได้รับการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน)                     ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับ บุคคลภายนอก คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับพนักงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับพนักงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

การให้บริการ, ข่าว/กิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับพนักงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัดศูนย์บริการการศึกษา ได้แก่ คุณศิริรัฐ คเชนทร์พงศ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ และ คุณสมนึก คงกลาง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
การขออนุปริญญา

การขออนุปริญญา

การให้บริการ
ขั้นตอนการปฏิบัติ ขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ภาษาอังกฤษ ตรวจสอบใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) กับโครงสร้างหลักสูตรตามสาขาวิชาที่ต้องการดังนี้ โครงสร้างหลักสูตรสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โครงสร้างหลักสูตรสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โครงสร้างหลักสูตรสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม โครงสร้างหลักสูตรสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กรอกรายวิชาในแบบตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร ระดับอนุปริญญา เขียนคำร้องแสดงความจำนงขอรับอนุปริญญา นำเอกสารข้อ 1, 3 และ 4 ยื่นที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา Download แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง คำร้องแสดงความจำนงขอรับอนุปริญญา แบบตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร ระดับอนุปริญญา ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้อนุปริญญา คลิ้กเพื่อดู [ข้อบังคับว่าด้วยการให้อนุปริญญา] สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา 0-4422-3028
ขอใช้ห้องเรียน

ขอใช้ห้องเรียน

การขอใช้บริการ, คณาจารย์/บุคลากร
ขั้นตอนการขอใช้บริการห้องเรียน (ทางโทรศัพท์) ศึกษาแนวปฏิบัติการขอใช้ห้องเรียน โทรศัพท์เพื่อตรวจสอบห้องว่างและจองห้องได้ที่ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา ที่หมายเลข 0-4422-3022 ถึง 3 download แบบบันทึกการขอใช้ห้องเรียน เสนอผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาอนุมัติตามแนวปฏิบัติการขอใช้ห้องเรียน ส่งแบบบันทึกการขอใช้ห้องเรียนมายังฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา ขั้นตอนการขอใช้บริการห้องเรียน Online สามารถจองห้องเรียน Online ได้ที่ http://reg.sut.ac.th ในกรณีจองห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอน/สอบ ในเวลาทำการ (จันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 08.00 – 17.00 น. และ วันศุกร์ เวลา 08.00 – 15.00 น.) ไม่ต้องพิมพ์ใบงานเพื่อเสนอการพิจารณาอนุมัติ การใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom B1128) หมายเหตุ ห้องเรียนที่อยู่ในความดูแลของศูนย์บริการการศึกษา ได้แก่ ห้องเรียนที่อาคาร
เปลี่ยนแปลงตารางสอน/สอบ

เปลี่ยนแปลงตารางสอน/สอบ

การขอใช้บริการ, คณาจารย์/บุคลากร
  ข้อควรระวังในขอการเปลี่ยนแปลงตารางสอน/ตารางสอบ การเปลี่ยนแปลงตารางสอน/ตารางสอบควรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันแรกนับจากเปิดภาคการศึกษา การย้ายตารางสอน/ตารางสอบ ต้องไม่กระทบกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนไปแล้ว   ขั้นตอนการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงตารางสอน จะเปลี่ยนโดยระบบออนไลน์ที่ http://reg.sut.ac.th ระบบจะเปิดให้บริการเปลี่ยนแปลงตารางสอน ในช่วงกำหนดการเพิ่มรายวิชา โปรดศึกษารายละเอียดจากคู่มือการเปลี่ยนแปลงตารางสอน Online การเปลี่ยนแปลงตารางสอบ จะต้องทำเป็นบันทึกข้อความ ส่งมาที่ศูนย์บริการการศึกษา   คู่มือการเปลี่ยนแปลงตารางสอน Online   ติดตามงาน/ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 0-4422-3022 ถึง 3