อธิการบดี มทส.ปลื้ม พบบัณฑิตจบใหม่ได้เงินเดือนสูงเกินค่าเฉลี่ย

ศูนย์บรรณสาร

อธิการบดี มทส.ปลื้ม พบบัณฑิตจบใหม่ได้เงินเดือนสูงเกินค่าเฉลี่ย

 สกอ. ประเมินอัตราได้งานทำสูงสุดในประเทศ

 

จากการประกาศผลการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 2557/2558 โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อธิการบดี มทส. เป็นปลื้ม พบบัณฑิตของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้รับอัตราเงินเดือนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศถึงร้อยละ 25 พร้อมมีรายงานวัดระดับความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตได้คะแนนสูงมาก และบัณฑิตจบใหม่มีอัตราได้งานทำอัตราสูงสุดของประเทศ 

ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการที่สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ประกาศผลโครงการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 2557/2558  ต่อสาธารณะ ซึ่งประกอบด้วย ค่าจ้างขั้นต้นสำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ จำแนกตามวุฒิโดยเฉลี่ยรวม พบว่า ระดับปริญญาตรี 14,148 บาท ระดับปริญญาโท 20,403 บาท และระดับปริญญาเอก 38,470 บาท เมื่อจำแนกตามสาขาวิชา โดยในกลุ่มปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์มีค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุดที่อัตรา 16,492 บาท เป็นที่ทราบแล้วนั้น    

 

จากการที่ มทส. ได้ดำเนินภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน การผลิตกำลังคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลผลิตบัณฑิตปีละประมาณ 2,000 คน จากการสำรวจอัตราการได้งานทำและเงินเดือนเริ่มต้นของบัณฑิตจบใหม่ภายใน 1 ปีตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด พบว่า  ในระดับปริญญาตรี บัณฑิตจบใหม่ มทส. ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเฉลี่ย 17,800 บาท/เดือน โดยบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์อัตราเงินเดือนเฉลี่ยที่ 18,700 บาท/เดือน ด้านเทคโนโลยีการเกษตร เฉลี่ย 15,500 บาท/เดือน และสูงสุดคือแพทยศาสตร์ 38,000 บาท/เดือน (ไม่รวมเงินพิเศษของแพทย์) ซึ่งเมื่อนำเปรียบเทียบกับผลการสำรวจดังกล่าวข้างต้นจึงสรุปได้ว่า บัณฑิต มทส. มีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศถึงร้อยละ 25.8  

นอกจากนี้ยังพบว่า จากเก็บสถิติรายงานของหน่วยงานระดับชาติที่กำกับสถาบันอุดมศึกษาของชาติคือ สกอ. ได้รายงานข้อมูลสารสนเทศของ สกอ. ในปี 2553 พบว่า บัณฑิตจาก มทส. มีอัตราการได้งานทำและศึกษาต่อถึงร้อยละ 96 โดยจำแนกเป็นอัตราการได้งานทำร้อยละ 85 และศึกษาต่อร้อยละ 11 ซึ่งถือเป็นอัตราสูงที่สุดของประเทศ นอกจากนั้น จากการการตรวจประเมินภายใน (Internal Quality Audit: IQA) ได้วัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มทส. อยู่ในระดับที่สูงมาก ซึ่งมีความสอดคล้องกับการสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อนักศึกษาสหกิจศึกษา ก็ยืนยันความพึงพอใจของนักศึกษา มทส. ในระดับที่สูงมากเช่นกัน  เหล่านี้ถือเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจแม้เราจะผลิตบัณฑิตมาเพียง 18 รุ่น แต่จากผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดถึงการที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้สามารถผลิตกำลังคนที่ตรงตามความต้องการของสังคม สถานประกอบการ และตลาดแรงงานอย่างแท้จริง อธิการบดี มทส. กล่าวลิงค์ที่เกี่ยวข้อง