แบบและขั้นตอนการทำวีลแชร์สุนัข

ศูนย์บรรณสาร

แบบและขั้นตอนการทำวีลแชร์สุนัข โดย นายภุชงค์ โยธา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แจกจ่ายเพื่อนำไปใช้งานในการทำวีลแชร์สุนัขโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย


แบบจำลอง 3 มิติ

     

 

รายการอุปกรณ์

 

การวัดขนาด 

แบบแปลนแต่ละมุมมอง

 

 

 

 

อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและขนาดของสุนัข

    ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง