งานกิจกรรมกีฬา

 1. หน่วยกีฬาเพื่อการแข่งขัน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
  1. การเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ทั้งรอบคัดเลือก และรอบมหกรรม
  2. รับสมัครและประกาศคัดเลือกตัวนักกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  3. ติดต่อประสานงานผู้รับผิดชอบกำกับดูแลชนิดกีฬา  เช่น ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอนพิเศษ  เป็นต้น
  4. ประกาศแต่งตั้งนักกีฬา และผู้รับผิดชอบกำกับดูแลแต่ละชนิดกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา   นามตัวแทนสถาบัน
  5. จัดสวัสดิการให้กับนักกีฬาทั้งด้านวิชาการ และด้านที่พัก
  6. จัดทำงบประมาณและสวัสดิการต่างๆ ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในนามตัวแทนสถาบัน
  7. ประสานงานและดำเนินการจัดทำหลักฐานนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยติดต่อประสานงานในการนำคณะนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ทั้งรอบคัดเลือก และรอบมหกรรม
  8. เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  รอบคัดเลือก และรอบมหกรรม
  9. สรุปและประเมินผลการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
 2. งานโครงการโควตานักกีฬาประจำปีการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
  1. ประสานงานกับศูนย์บริการการศึกษา  เพื่อจัดทำแบบปฏิบัติการ
  2. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยฯ  เพื่อกำหนดคุณสมบัติในการรับนักศึกษา
  3. ประสานงานกับสำนักวิชา  เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
  4. ประสานงานของคณะกรรมการคัดเลือก  เพื่อกำหนดวิธีการและขั้นตอนการคัดเลือก
  5. ประสานงานและแต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบทักษะความสามารถทางด้านกีฬา
  6. พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร
  7. ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และทดสอบทักษะความสามารถทางด้านกีฬา
  8. สัมภาษณ์ และทดสอบทักษะความสามารถทางด้านกีฬา
  9. พิจารณา และประกาศผลผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 3. หน่วยจัดการแข่งขันเพื่อความเป็นเสิศ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
  1. กิจกรรมจัดการแข่งขัน ฟุตซอล  ฟุตบอล 7 คน  และฟุตบอล 11 คน ของนักศึกษา
  2. กิจกรรมจัดการแข่งขัน ฟุตซอล  ฟุตบอล แชร์บอล ของบุคลากร

ตารางกิจกรรม