งานเสิรมสร้างสมรรถภาพทางกาย

 1. ดูแลตรวจเช็คเครื่องมือห้องออกกำลังกายทั้งหมด
 2. จัดโปรแกรมการออกกำลังกายให้กับสมาชิกตามจุดประสงค์ที่ต้องการของแต่ละคน
 3. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมการออกกำลังกาย
 4. จัดเตรียมและควบคุมกิจกรรมทางด้านการบันเทิง (ตารางวีดีโอ, เทปเพลง)
 5. จัดกิจกรรมการแข่งขันเกี่ยวกับด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย เช่น การแข่งขัน Sit-up เป็นต้น
 6. จัดทำงบประมาณ และแผนงานจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ออกกำลังกาย
 7. จัดโปรแกรมการออกกำลังกายให้กับนักกีฬาของมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมตัวแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
 8. จัดโปรแกรมการออกกำลังกายให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเตรียมตัวแข่งขันกีฬาทบวงมหาวิทยาลัย
 9. ควบคุมดูแลเครื่องมือห้องออกกำลังกายและอุปกรณ์การออกกำลังกายที่ทันสมัย ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ประกอบไปด้วยหน่วยงานย่อย 2 งาน ดังนี้

 1. หน่วยส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
  1. จัดกิจกรรมให้บริการการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เช่น เต้นแอโรบิค,ลีลาศ, ฟิตบอล,โยคะ
  2. เป็นผู้นำกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เช่น แอโรบิค,ลีลาศ,โยคะ,ฟิตบอล
  3. วิทยากรอบรมให้ความรู้ด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
  4. สนับสนุนการเรียนการสอน
  5. จัดกิจกรรมแข่งขันการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
  6. ควบคุมดูแลอุปกรณ์ออกกำลังกาย เช่น ดัมเบล, สเต็ปแอโรบิค, ลูกบอลบริหารร่างกาย 
  7. ควบคุมดูแลระบบเครื่องเสียงในการให้บริการในห้องDance Sport 1,2
  8. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ วีซีดีเพลงแอโรบิค , ครุภัณฑ์สำหรับห้อง Dance Sports
 2. หน่วยจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
  1. จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนการของนักศึกษาและหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
  2. ประสานงานจัดการแข่งขันกีฬาให้กับหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงาน ของรัฐ, เอกชน, ห้างร้าน, โรงงานอุตสาหกรรม เข้ามาใช้บริการของศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัย
  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาพื้นฐาน, นันทนาการทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย
  4. จัดกิจกรรมโครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ กับหน่วยงานภายนอก
  5. จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านกีฬาภายในเพื่อสุขภาพ
  6. บริหารโครงการกีฬาเพื่อสุขภาพทบวงมหาวิทยาลัย

ตารางกิจกรรม