งานวิทยาศาสตร์การกีฬา

 1. หน่วยอบรมและส่งเสริมวิชาการกีฬา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
  1. อบรมความรู้ด้านการออกกำลังกายให้แก่สมาชิกสถานกีฬาและสุขภาพ (ทั้งนักศึกษาและบุคลากร)
  2. จัดทำเอาสารสื่อความรู้รูปแบบต่างๆ (แผ่นพับ, บอร์ดความรู้,) เพื่อเผยแพร่ในเรื่องสุขภาพและการออกกำลังกาย
  3. จัดโครงการอบรมความรู้ด้านการออกกำลังกาย ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้แก่ นักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัย และ หน่วยภายนอก
  4. อบรมความรู้ด้านการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ให้แก่นักกีฬามหวิทยาลัย
  5. เข้าร่วมจัดกิจกรรมด้านการสิ่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกาย ที่จัดขึ้นทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
  6. งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ได้แก่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการออกกำลังกายให้แก่ หน่วยงานต่างๆ, อาจารย์พิเศษ
 2. หน่วยทดสอบสมรรถภาพทางกาย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
  1. ทดสอบสมรรถภาพทางกายให้แก่สมาชิกผู้มาใช้บริการสถานกีฬาและสุขภาพ ทั้งนักศึกษา บุคลากร และครอบครัวบุคลากร
  2. วิเคราะห์ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และคำแนะนำผลการทดสอบ และการออกกำลังกายที่เหมาะสม
  3. จัดทำเอกสาร และ ใบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาาย
  4. ตรวจเช็คอุปกรณ์ เครื่องมือการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ให้ใช้งานได้ตลอดเวลา
  5. จัดทำงบประมาณ และแผนงานการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ การทดสอบสมรรถภาพทางกายประจำปี
  6. งานทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬามหาวิทยาลัย
  7. งานทดสอบสมรรถภาพทางกายให้แก่หน่วยงานภายนอก
  8. งานทดสอบสมรรถภาพทางกาย งานตรวจสอบสุขภาพประจำปีพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  9. นัดหมายอบรม ความรู้ด้านการออกกำลังกายและการใช้เครื่องมือออกกำลังกาย

ตารางกิจกรรม