งานสถานที่และอุปรการ์กีฬา

 1. หน่วยสนามกลางแจ้ง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
  1. ควบคุมดูแล, ตรวจเช็คสนามให้มีความพร้อมให้บริการตลอดเวลา
  2. ควบคุมดูแล, ตรวจเช็คสนามให้มีความพร้อมให้บริการตลอดเวลา
  3. ประสานงานการแจ้งซ่อมระบบประปา, ไฟฟ้า, โทรศัพท์สนามกีฬาทั้งหมด
  4. การจัดทำเส้นลู่กรีฑา เพื่อการแข่งขัน
  5. การจัดทำสนามฟุตบอล, วอลเลย์บอล, ตะกร้อ, เปตอง, วอลเลย์บอลชายหาด, บาสเกตบอล, แชร์บอล, เกมส์ ฯลฯ เพื่อการแข่งขัน
  6. จัดเตรียมสถานที่สำหรับการฝึกอบรม สัมมนาทางการกีฬาต่างๆ
  7. จัดเตรียมสนามสำหรับสนับสนุน การเรียนการสอน วิชา Sport and Recreation
  8. ให้บริการเช่าสนามหน่วยงานภายนอกในอัตราตามระเบียบ มหาวิทยลัย
 2. หน่วยสนามกีฬาในร่มและอาคาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
  1. จัดตารางการใช้อาคารและสนามกีฬาในร่มทุกสนาม
  2. รับจองการขอใช้อาคารในการจัดกิจกรรม
  3. ดูแลพื้นที่สนามให้มีความสวยและสะอาดอยู่ตลอดเวลา
  4. จัดเตรียมสนามเพื่อการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน, วอลเลย์บอล, ตะกร้อ, บาสเกตบอล
  5. เปลี่ยน, ซ่อมแซมอุปกรณ์สนาม เช่น ตาข่าย, การเปลี่ยนตาข่าย เป็นต้น
  6. ประสานงานการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ เช่น หลอดไฟสปอตไลท์ขาด, น้ำประปา  เป็นต้น
  7. ตกแต่งสถานที่พิธีเปิด-ปิด  กีฬาหรือกิจกรรม
  8. ประสานงานกับ บริษัทรักษาความปลอดภัย , แม่บ้านทำความสะอาดในการจัดกิจกรรม
  9. ควบคุม ดูแล อาคารและสนามกีฬา
 3. หน่วยพัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์กีฬา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
  1. ควบคุมดูแลพัสดุ-ครุภัณฑ์กีฬา
  2. ทำบัญชี, การรับ-จ่ายพัสดุครุภัณฑ์
  3. บริการให้ยืมอุปกรณ์และครุภัณฑ์กีฬาในการฝึกซ้อมนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัย
  4. จัดให้บริการยืมอุปกรณ์และครุภัณฑ์กีฬาสำหรับการจัดกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากร
  5. พิจารณาการขอเบิก-ยืมอุปกรณ์และครุภัณฑ์กีฬาต่าง ๆ
  6. เปลี่ยนอุปกรณ์สนามกีฬาชนิดต่าง ๆ เช่น ตาข่ายฟุตบอล, วอลเลย์บอล, ตะกร้อ, บาสเกตบอล ปิงปอง ฯลฯ
  7. จัดเตรียมอุปกรณ์และครุภัญฑ์กีฬาสำหรับการจัดกิจกรรมหรือแข่งขัน

ตารางกิจกรรม