การจัดการความรู้
สถานกีฬาและสุขภาพ

 

แบบรายงานการเข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

      1.เอกสารงานการเข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (PDF)

แบ่งปันความรู้

      1.เอกสารอบรม Excel เพื่อการวิเคราะห์

      2.PPT QA Forum2558 แก้ไขหลังประชุม

      3.คู่มือการใช้เครื่องมือออกกำลังกายฯ

 

ประจำปีการศึกษา 2560

        คู่มือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อลดอาการปวดกล้ามเนื้อจากโรค Office Syndrome

ประจำปีการศึกษา 2558

 1. คำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะทำงานการจัดการควมรู้ประจำหน่วยงาน
 2. แผนดำเนินงานการจัดการความรู้
 3. แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2558
 4. สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2557
 5. แลกเปลี่ยน เรียนรู้ 
      - การนวดเพื่อลดการบาดเจ็บทางการกีฬา
      - การเตรียมความพร้อมก่อนแข่งกีฬาและออกกำลังกาย

ประจำปีการศึกษา 2557

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
 2. ความหมาย
 3. แผนดำเนินงานการจัดการความรู้
 4. การประชุมการดำเนินงาน
 5. ผลการดำเนินงาน
 6. คณะทำงาน

ประจำปีการศึกษา 2556

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
 2. ความหมาย
 3. แผนดำเนินงานการจัดการความรู้
 4. การประชุมการดำเนินงาน
 5. ผลการดำเนินงาน
 6. คณะทำงาน

การประชุมเพื่อจัดทำแผนการจัดการความรู้

 

ประชุมเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม  2557