วิสัยทัศน์

"สถานกีฬาและสุขภาพเป็นหน่วยงานด้านกีฬาที่ทันสมัย ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและชั้นนำของประเทศ ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นแหล่งฝึกอบรมและให้บริการด้านกีฬาและสุขภาพอย่างเป็นระบบครบวงจร"

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายของนักศึกษาและบุคลากร
  2. ให้บริการด้านสถานที่ อุปกรณ์กีฬา และเครื่องมือออกกำลังกายที่ทันสมัยได้มาตรฐาน
  3. จัดการแข่งขันกีฬา ฝึกอบรม ให้คำปรึกษาด้านกีฬาแก่ประชากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
  4. สนับสนุนการเรียนการสอนด้านกีฬา และนันทนาการ

ตารางกิจกรรม