ความเป็นมา

       

โดยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพทางร่างกายของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่งจึงได้สร้างสถานกีฬาและสุขภาพขึ้น เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลกรมีความตื่นตัวและรักการออกกำลังกายอย่างจริงจัง การจัดการด้านสถานที่ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ นั้น ทันสมัยทัดเทียมกับศูนย์บริการสุขภาพทั่วไปที่นิยมเรียกกันว่า เฮลท์คลับ (Health Club) ซึ่งเป็นสถานที่ออกกำลังกายสำหรับผู้ที่ไม่มีทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ โดยจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายต่อไป

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายในรูปแบบต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากทักษะการเล่นกีฬา โดยนำหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ตารางกิจกรรม