Loading...
มติสภาวิชาการ

มติสภาวิชาการ

ครั้งที่
7/2550
วันที่ี่
19/06/2550
สถานที่
ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร


วาระ
เรื่อง
มติ
1.1 
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  รับทราบ ดังนี้ 1. การสอบ Admissions ที่มักจะเป็นข่าวอยู่ขณะนี้ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ตกลงแล้วว่า การเปลี่ยนวิธีการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ต้องแจ้งให้เด็กทราบก่อน 1 ช่วงชั้น คำว่า “ช่วงชั้น” คือ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 รวมเวลา 3 ปี หมายความว่า ถ้าประกาศในปีนี้ จะมีผลในปี 2553 อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นประธานคณะทำงานฯ แจ้งว่า จะมีการสอบโดยการวัดผล 8 กลุ่มสาระวิชา โดยเอาคะแนน GPAX 20% และคะแนน O-NET 30% ส่วนอีก 50% จะยืดหยุ่น โดยเป็นคะแนน GAT (General Aptitude Test) เป็นข้อสอบวัดเชาว์ปัญญา เช่น อนุกรม มิติสัมพันธ์ วัดสายตา และ/หรือ PAT (Professional Aptitude Test) เช่น ความถนัดทางวิศวกรรมฯ ทาง สถาปัตย์ฯ ทางแพทย์ฯ ในส่วนนี้กลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ จะเอาคะแนน GAT อย่างเดียว 50% หรืออาจจะเป็นเอาคะแนน PAT 40% และ GAT 10% ก็ได้ ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังมีข้อสังเกตอยู่ แต่เป็นมติของ ทปอ. แล้ว 2. ในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2550 จะมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย จึงขอแจ้งให้ทราบว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประกอบด้วย 1) นายพงศ์โพยม วาศภูติ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ตจว.) 2) ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon จากประเทศญี่ปุ่น 3) ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 4) นายทวี หนุนภักดี ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบัญชี จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้ท่านทั้ง 4 ในวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ จึงขอมอบฝ่ายวิชาการประสานกับเลขานุการสภามหาวิทยาลัยช่วยเตรียมของที่ระลึกในการแสดงความยินดีด้วย 
1.2 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตร  รับทราบว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ แทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2549 จำนวน 1,151 คน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2550 
1.3 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการอนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร  รับทราบว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการอนุมัติ และการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 1. การอนุมัติหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) รับทราบเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 2) หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) รับทราบเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2550 2. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร รับทราบเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 ดังนี้ 1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2542) 2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2546) 3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545) 4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545) 
1.4 
สรุปผลการรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2550  รับทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยดำเนินการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2550 ได้แก่ โควตาโรงเรียน โควตาจังหวัด โควตาผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โควตานักกีฬา โควตาดนตรีและนาฏศิลป์ โควตา 5 จังหวัดภาคใต้ ทุนสุรเกษตร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง Admissions นั้น จากผลการดำเนินงานดังกล่าวมีจำนวนนักศึกษาใหม่ทั้งสิ้น 2,711 คน คิดเป็นร้อยละ 119.53 ของจำนวนรับตามแผน 2,268 คน ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
1.5 
จำนวนนักศึกษาแพทย์ มทส ที่จะรับในปีการศึกษา 2551  รับทราบ จำนวนนักศึกษาแพทย์ มทส ที่จะรับในปีการศึกษา 2551 ซึ่งคณะกรรมการประสานงานกระทรวงสาธารณสุขเขต 13 (คปสข 13) ประกอบด้วย นายแพทย์สาธารณสุข และผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั้ง 4 จังหวัด (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) ได้มีมติเห็นชอบให้สาธารณสุขเขต 13 รับนักศึกษาแพทย์ในปีการศึกษา 2551 ได้จำนวน 96 คน โดยแบ่งเป็นสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 48 คน และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 48 คน จำแนกโควตาแต่ละจังหวัด ดังนี้ ประเภทโควตา นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ รวม (คน) ปกติ 12 7 7 6 32 ODOD 6 4 3 3 16 รวม 18 11 10 9 48 รวมทั้งสิ้นในเขต 13 (มทส, มหาราช นม.) 36 22 20 18 96 
1.6 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2549  รับทราบ บทสรุปสำหรับผู้บริหารเกี่ยวกับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา มทส ปีการศึกษา 2549 ซึ่งสาระสำคัญประกอบด้วย ผลการรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา มทส ปีการศึกษา 2549 ผลการรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเปรียบเทียบกับแผนการรับผลการรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา เปรียบเทียบกับแผนการรับในรอบ 11 ปีที่ผ่านมา ปัจจัยที่ทำให้ไม่สามารถรับนักศึกษาได้ตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งปัจจัยที่ทำให้รับนักศึกษาได้ตามแผนที่กำหนด และให้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป 
1.7 
การอนุมัติเลื่อนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา  รับทราบว่า สำนักวิชาได้พิจารณาอนุมัติให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการ ศึกษาที่ 1/2550 เลื่อนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ จากภาคการศึกษาที่ 1/2550 ไปเป็นภาคการศึกษาที่ 2/2550 จำนวน 15 ราย ดังนี้ 1. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาภาษาอังกฤษศึกษา จำนวน 8 ราย ระดับปริญญาเอก 1) นางสาวอัมพริกา ซื่อตรง 2) นางสาววิรดา อำนวย 3) นางสาวสุมน ชูประสิทธิ์ 4) นางฉลอง รัตนพงษ์ 5) นางสาวอมรรัตน์ ไชยทุม 6) นายสมชาย วัชรปัญญาวงศ์ ระดับปริญญาโท 1) นางจรรยาภรณ์ ฮาร์เทิล 2) Ms. Lilibeth t. Lago เนื่องจากบางรายสำเร็จการศึกษาไม่ทันตามกำหนดเวลา และบางรายมีปัญหาส่วนตัว 2. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 5 ราย 1) นางสาวกนกอร นักบุญ 2) นายณัฐพร รัตนพรรณ์ 3) นางสาวนุจรี สอนสะอาด 4) นางประชิต อยู่หว่าง 5) นายธนนันต์ อยู่หว่าง 3. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 ราย ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 1) นายวินัย วันบุรี เนื่องจากดำเนินงานวิจัยวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ ไม่สามารถสอบวิทยานิพนธ์และสำเร็จการศึกษาได้ในภาคการศึกษาที่ 3/2549 จึงขอเลื่อนการขึ้นทะเบียนไปเป็นภาคการศึกษาที่ 2/2550 ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2) นายวรวิทย์ โพธิ์จันทร์ เนื่องจากทางต้นสังกัดไม่อนุญาตให้ลาเรียนเต็มเวลาในช่วงภาคการศึกษาที่ 1/2550 ได้ แต่อนุญาตให้ลาเรียนเต็มเวลาได้ในภาคการศึกษาที่ 2/2550 
1.8 
การรับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรณีพิเศษ  รับทราบว่า สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้อนุมัติให้รับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท แผนการศึกษาแบบ ก 2 สถานภาพสามัญ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2550 เป็นกรณีพิเศษ จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1. หลักสูตรสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ จำนวน 1 ราย คือ Mr. Ugyen Thinley รับเข้าศึกษาตามที่รัฐบาลไทยได้ประกาศให้การสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของราชอาณาจักรภูฏาน โดยการให้ทุนศึกษาในระดับปริญญาโทและการฝึกอบรมในประเทศไทยในช่วงปี 2549 – 2551 โดยอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 2. หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1) นางสาวฉลวย แสงดี 2) นายณัฏฐพล ศุภกมลเสนีย์ เนื่องจากมาสมัครเข้าศึกษาหลังกำหนดเวลาการปิดรับสมัครของมหาวิทยาลัย 
1.9 
ผลการตัดสินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2549  รับทราบ และแสดงความยินดีแก่นายอุดมศักดิ์ บัวสำราญ เลขประจำตัว B4752967 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย โดย มอบฝ่ายกิจการนักศึกษาแจ้งข้อมูลการได้รับรางวัลพระราชทานนี้ให้ส่วนประชาสัมพันธ์เพื่อเก็บข้อมูลไว้เป็นฐานข้อมูล และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
1.1 
รายงานผลการดำเนินการศูนย์การเรียนรู้หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549  รับทราบว่า ในปีการศึกษา 2549 ศูนย์การเรียนรู้หอพักนักศึกษาได้จัดสอนทบทวนรายวิชาให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ตลอด 3 ภาคการศึกษา สรุปผลได้ดังนี้ 1. ภาคการศึกษาที่ 1/2549 จัดสอนทบทวนระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน ถึง 19 สิงหาคม 2549 โดยทบทวน 10 รายวิชา มีจำนวนผู้เข้าเรียนทั้งหมด 3,969 คน 2. ภาคการศึกษาที่ 2/2549 จัดสอนทบทวนระหว่างวันที่ 18 กันยายน ถึง 16 ธันวาคม 2549 โดยทบทวน 10 รายวิชา มีจำนวนผู้เข้าเรียน 4,033 คน 3. ภาคการศึกษาที่ 3/2549 จัดสอนทบทวนระหว่างวันที่ 21 มกราคม ถึง 30 มีนาคม 2550 โดยทบทวน 7 รายวิชา มีจำนวนผู้เข้าเรียน 1,051 คน โดยมีข้อเสนอแนะว่า ควรทำการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าเรียนทบทวนด้วย 
1.11 
รายงานผลการศึกษาดูงาน NUS และ NTU ประเทศสิงคโปร์  รับทราบ รายงานผลการศึกษาดูงาน ซึ่งคณะผู้บริหารด้านวิจัยเดินทางไปศึกษาดูงานที่ National University of Singapore (NUS) และ Nanyang Technological University (NTU) ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 18-19 เมษายน 2550 โดยอธิการบดีขอรับไปพิจารณาร่วมกับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาในการนำข้อเสนอแนะที่เหมาะสมกับ มทส ไปสู่การปฏิบัติและจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2551 ต่อไป 
1.12 
การเตรียมความพร้อมของศูนย์บรรณสารฯ ในการให้บริการห้องสมุดและสื่อการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาที่ 1/2550  รับทราบ การเตรียมความพร้อมของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา สำหรับการให้บริการห้องสมุดและสื่อการศึกษาแก่นักศึกษา คณาจารย์ และพนักงาน ในภาคการศึกษาที่ 1/2550 
1.13 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับ สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550  รับทราบ ประกาศฯ ดังกล่าว ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 124 ตอน พิเศษ 57ง วันที่ 11 พฤษภาคม 2550 แล้ว โดยสามารถสืบค้นและดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา http://www.mua.go.th/users/bhes/ หรือเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการคณะ รัฐมนตรี http://www.ratchakitcha.soc.go.th โดยมอบคณบดีทุกสำนักวิชาช่วยตรวจสอบดูแลเพื่อทำให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด 
1.14 
การลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจฯ  รับทราบว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 เห็นชอบความตกลง 2 ฉบับ ดังนี้ 1. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และวิชาการ ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแกมเบีย 2. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ วิชาการ และวัฒนธรรม ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐกานา 
1.15 
คุณวุฒิอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  รับทราบว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือแจ้งมายังมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและถือปฏิบัติว่า ตามที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับ อุดมศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ว่าต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กันกับสาขาวิชาที่เปิดสอน รายละเอียดปรากฏตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ในแต่ละระดับการศึกษา นั้น เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพบว่า หลักสูตรต่าง ๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนได้เสนอไปให้สำนักงานฯ พิจารณาให้การรับทราบ/รับรองหลักสูตร มีอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนตามหลักสูตรในแต่ละระดับเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิจากต่างประเทศที่คณะอนุ กรรมการพิจารณาคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ (ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา) และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับคุณวุฒิ (ในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา) ได้เคยพิจารณาและมีมติไว้แล้วว่าเป็นคุณวุฒิที่เทียบได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 12/2549 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2549 ได้พิจารณาเรื่องคุณวุฒิอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแล้วมีมติว่า คุณวุฒิจากต่างประเทศทุกระดับการศึกษาที่คณะ อนุกรรมการพิจารณาคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับคุณวุฒิ ได้เคยวินิจฉัยไว้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ใช้บังคับหรือกำกับในขณะนั้นว่าเป็นอย่างใดก็ให้เป็นอย่างนั้น กรณีคุณวุฒิต่างประเทศใดถ้าได้วินิจฉัยแล้วว่าไม่เทียบเท่าคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในระดับใดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของไทยที่ใช้บังคับในขณะนั้น ผู้ได้รับคุณวุฒิดังกล่าวขาดคุณสมบัติในการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรระดับปริญญาโท และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอน ในหลักสูตรระดับปริญญาเอก แต่อาจใช้คุณสมบัติอื่นตามที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรได้ ได้แก่ ตำแหน่งทางวิชาการ อาทิ ศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ อนึ่ง เพื่อประโยชน์ของสถาบันอุดมศึกษาในการพิจารณาจัดอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอนให้มีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ สถาบันอุดมศึกษาควรขอให้อาจารย์ผู้มีวุฒิต่างประเทศดำเนินการเพื่อขอให้คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศพิจารณาคุณวุฒิเป็นราย ๆ ไปก่อนเปิดดำเนินการหลักสูตรใด ๆ 
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 5/2550 วันที่ 8 พฤษภาคม 2550 และครั้งที่ 6/2550 วันที่ 14 พฤษภาคม 2550  1. ครั้งที่ 5/2550 รับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอขอแก้ไข และที่ให้แก้ไขเพิ่มเติม 2. ครั้งที่ 6/2550 รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
3.1 
ขอความเห็นชอบการแปลข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550  ให้ความเห็นชอบการแปลข้อบังคับฯ เป็นฉบับภาษาอังกฤษ ตามที่เสนอ 
4.1 
ขอความเห็นชอบแก้ไขการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2549 โดยให้ได้รับเกียรตินิยม  ให้ความเห็นชอบการแก้ไขการสำเร็จการศึกษาของนายศุภชัย บุญปก ผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 3/2549 จากเดิมที่ไม่ได้รับเกียรตินิยม ให้เป็นได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 ดังนี้ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับ 2 ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล หน่วยกิต สอบได้ แต้มระดับคะแนน เฉลี่ยสะสม แต้มระดับคะแนน เฉลี่ยสะสมรายวิชาเอก วันที่สำเร็จการศึกษา 1 B4609483 นายศุภชัย บุญปก 186 3.43 3.43 8 พฤษภาคม 2550 
4.2 
ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2549 เพิ่มเติม  ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 97 ราย ดังนี้ 1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ราย ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 2 ราย ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 ราย 2. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม จำนวน 20 ราย ระดับปริญญาโท จำนวน 9 ราย - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน 6 ราย ระดับปริญญาตรี จำนวน 11 ราย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - นิเทศศาสตร์ จำนวน 4 ราย - ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จำนวน 6 ราย - สารสนเทศศึกษา จำนวน 1 ราย 3. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 58 ราย ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาโท จำนวน 6 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 1 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 4 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาตรี จำนวน 51 ราย - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 8 ราย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 1 ราย) - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จำนวน 28 ราย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 1 ราย, เกียรตินิยมอันดับสอง 1 ราย) - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 15 ราย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 3 ราย, เกียรตินิยมอันดับสอง 1 ราย) 4. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 11 ราย ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาตรี จำนวน 10 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 2 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 4 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 2 ราย - สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ จำนวน 2 ราย 5. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 5 ราย 
4.3 
ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา ในภาคการศึกษาที่ 1/2550  ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา ในภาคการศึกษาที่ 1/2550 จำนวน 1 ราย คือ นายอนุสรณ์ เตปิน สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
4.4 
ขออนุมัติเปลี่ยนระดับการศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอก  อนุมัติเปลี่ยนระดับการศึกษาของนางสาวสุภัทรา ขบวนฉลาด เลขประจำตัว M4910268 สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จากระดับปริญญาโทเป็นปริญญาเอก ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2550 เพื่อรับทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรปริญญาเอกร่วมในประเทศและต่างประเทศ ประจำปี 2549 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4.5 
ขออนุมัติขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  อนุมัติขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 ราย ดังนี้ 1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 1) นายนุกูล กุดแถลง เลขประจำตัว D4510093 นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม เป็นนักศึกษาในที่ปรึกษาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ธานี ขยายเวลาจำนวน 1 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 1/2550 2) นายมรกต พุทธกาล เลขประจำตัว D4510147 นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นนักศึกษาในที่ปรึกษาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล ขยายเวลาจำนวน 1 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 1/2550 2. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1) นางสาวสุภาวดี ส่งศรีโรจน์ เลขประจำตัว M4530145 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช เป็นนักศึกษาในที่ปรึกษาของอาจารย์ ดร.เรณู ขำเลิศ ขยายเวลาจำนวน 1 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 1/2550 2) นางสาวจุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์ เลขประจำตัว D4530091 นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภายใต้โครงการปริญญาเอกร่วมสถาบัน สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เป็นนักศึกษาในที่ปรึกษาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์ ขยายเวลาจำนวน 1 ปีการศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 1/2550 - 3/2550 
4.6 
ขอความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบงานส่งเสริมประสิทธิภาพการสอน แทนตำแหน่ง กรรมการที่ว่างลง  ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์ ดร.วิศิษฎ์พร วัฒนวาทิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาเทคโนโลยี สังคม เป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบงานส่งเสริมประสิทธิภาพการสอน แทนตำแหน่งที่ว่างลง 
4.7 
ขออนุมัติแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา  อนุมัติแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2550 จำนวน 5 ราย ดังนี้ 1. คณาจารย์บัณฑิตระดับปริญญาโท 1) อาจารย์ ดร.มนต์ทิพย์ภา อุฑารสกุล สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2) อาจารย์ ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 3) อาจารย์ ดร.รัฐพล ภู่บุบผาพันธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง 2. คณาจารย์บัณฑิตระดับปริญญาเอก 1) อาจารย์ ดร.วีระชัย มโนพิเชฐวัฒนา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2) อาจารย์ ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
4.8 
การรับรองผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่เสนอขอรับเงินประจำตำแหน่งเพิ่มขึ้น ประจำปีการศึกษา 2549 ครั้งที่ 1  เห็นชอบให้รับรองผลงาน ตามที่เสนอ 
4.9 
ขอความเห็นชอบยกเลิกการลงทะเบียนเรียนย้อนหลัง  เห็นชอบให้นายวรพจน์ อินทร์ถมยา เลขประจำตัว B4808947 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้ระดับคะแนนตัวอักษร B+ ในรายวิชา 203204 ภาษาอังกฤษ 4 ในภาคการศึกษาที่ 3/2549 และให้ยกเลิกการลงทะเบียนในรายวิชา 203204 ภาษาอังกฤษ 4 ของภาคการศึกษาที่ 2/2549 และได้รับเงินคืน 
4.1 
ขอความเห็นชอบขอรับการจัดสรรงบครุภัณฑ์วิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551  เห็นชอบในหลักการการจัดสรรงบประมาณให้ ตามที่ศูนย์เครื่องมือฯ เสนอ โดยมอบฝ่ายวางแผนจัดสรรเงินงบ ประมาณจากส่วนอื่นก่อน หากไม่ได้ จึงให้ใช้เงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
4.11 
ขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์  มอบกรรมการนำกลับไปศึกษาแล้วนำเข้าพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป ตามแนวปฏิบัติ จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 1. (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) 2. (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 
4.12 
ขออนุมัติการเข้าร่วมโครงการ IMMAMIS-Network Project  เห็นชอบในหลักการการเข้าร่วมโครงการ IMMAMIS-Network Project ภายใต้ ERAMUS-MUNDUSAction4 เพื่อดำเนินการกิจกรรมเกี่ยวกับการจัด workshop และหลักสูตรปริญญาโททางด้าน Financial Mathematics กับ University of Nice-Sophia Antipolis ประเทศฝรั่งเศส 
4.13 
ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2549 ของสถาบันการบินพลเรือน สถาบันสมทบ  ให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2549 จำนวน 1 ราย คือ นางสาววิฑิตา จิรวัฒนานันทกุล 
5.1 
การเสนอชื่อบุคคลหรือหน่วยงานเพื่อรับรางวัลเกียรติคุณ (เข็มกิตติการทองคำและ/หรือโล่กิตติการ) ประจำปี พ.ศ. 2550  วาระลับ 
5.2 
ขอความเห็นชอบผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  วาระลับ 
5.3 
ขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา  วาระลับ 
5.4 
บันทึกข้อตกลงการดำเนินโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  รับทราบว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ทำบันทึกข้อตกลงดำเนินโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาร่วมกัน โดยมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรทุนจาก สกอ. ตามโครงการดังกล่าว เป็นกรอบวงเงินทั้งสิ้นจำนวน 52,446,000 บาท (ห้าสิบสองล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
5.5 
ขอความเห็นชอบใช้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550 กับนักศึกษา แพทย์รุ่นแรกที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2549  ให้ความเห็นชอบให้นักศึกษาแพทย์รุ่นแรกที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2549 ใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2550 แทนหลักสูตรเก่าฉบับ พ.ศ. 2548 ด้วยเหตุผลตามที่สำนักวิชาแพทยศาสตร์เสนอ ดังนี้ 1. จากข้อเสนอแนะของคณะผู้ตรวจประเมินของแพทยสภา ระหว่างวันที่ 12 - 14 มีนาคม 2549 1.1 ให้ลดการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 30 หน่วยกิต ลง 1.2 ให้สอนวิชาบทนำคลินิกในชั้นปีที่ 3 แทนชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความรู้ความสามารถให้พร้อมก่อน เรียนวิชาคลินิก 1.3 ให้มีวิชาเลือกทางคลินิกที่ชัดเจน 1.4 ลดวิชาเกี่ยวกับโรคในชั้นปีที่ 3 เช่น วิทยาเนื้องอก และเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์โดยให้บูรณาการกับวิชา อื่นทางคลินิก และเพิ่มเวลาให้กับวิชาบทนำคลินิก 1.5 ปรับปรุงเวลาในชั้นปีที่ 3 ให้นักศึกษามีเวลาเตรียมตัวสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 2. เวลาเรียนรายวิชาระหว่างปี 4-6 ไม่เหมาะสม ไม่สามารถหมุนเวียนกลุ่มนักศึกษาเรียนรายวิชาเป็นรายสัปดาห์ครบรายวิชาแต่ละชั้นปี ซึ่งการขอใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2550 ย้อนหลังกับนักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 1 ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2549 และได้เรียนรายวิชาต่าง ๆ ในชั้นปีที่ 1 ไปแล้ว จะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ จากการใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2550 เนื่องจากรายวิชาในชั้นปีที่ 1 ของทั้งหลักสูตรใหม่และหลักสูตรเก่านั้นเหมือนกัน และให้ความเห็นชอบในการเพิ่มข้อความการบังคับใช้หลักสูตรฉบับ 2550 กับนักศึกษาแพทย์รุ่นปีการศึกษา 2549 ลงในหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2550 
5.6 
การอนุมัติเปลี่ยนระดับการศึกษา เพื่อรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก  รับทราบ การอนุมัติเปลี่ยนระดับการศึกษาจากปริญญามหาบัณฑิตเป็นปริญญาดุษฎีบัณฑิตของนักศึกษาดังต่อไปนี้ 1. นายเจริญศักดิ์ เลางาม เลขประจำตัว M4810230 นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เป็นผู้รับทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 9 ของศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2550 เป็นต้นไป 2. นายศุภชัย วันประโคน เลขประจำตัว M4910114 นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เป็นผู้รับทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 9 ของรองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2550 เป็นต้นไป 
5.7 
ขออนุมัติเปลี่ยนระดับการศึกษาเพื่อรับทุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  อนุมัติเปลี่ยนระดับการศึกษาของนางสาวกมลวรรณ รินทรามี เลขประจำตัว M4910060 สาขาวิชาเคมี จากระดับปริญญาโทเป็นปริญญาเอก ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2550 เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปีการศึกษา 2549 
5.8 
การให้ทุนตามประกาศ มทส เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัย จากแหล่งทุนภายนอก  เห็นชอบให้ใช้แนวปฏิบัติ ตามที่เสนอ ดังนี้ 1. ทุนวิจัยที่ได้รับในภาคการศึกษาที่ 2/2549 ให้สามารถหานักศึกษามารับทุนการศึกษาได้ภายในภาคการศึกษาที่ 3/2550 2. ให้คณาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยเป็นผู้บริหารจัดการหานักศึกษามารับทุนการศึกษา แล้วแจ้งต่อสาขาวิชา 3. นักศึกษาที่รับทุนตามประกาศฯ นี้สามารถรับทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ได้ 4. สำนักวิชาควรสร้างกลไกเพื่อดูแลให้นักศึกษาที่ได้รับทุนตามประกาศฯ นี้ สำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ของประกาศฯ การให้ทุน 5. หากมีกรณีที่นักศึกษาจะขอลาออกจากการรับทุนการศึกษาตามประกาศฯ นี้ ให้เสนอขออนุมัติจากสภาวิชาการเป็นรายกรณีไป 6. ตามที่สภาวิชาการมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้ดูแลการให้ทุนการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศฯ การให้ทุนนั้น ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการงานที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนรวมถึงการจัดทำประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน 7. การประกาศฯ รายชื่อนักศึกษาให้ได้รับทุนการศึกษาตามประกาศฯ นี้ ขอให้สถาบันวิจัยและพัฒนาแจ้งศูนย์บริการการศึกษา เพื่อเพิ่มขั้นตอนการจบการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศฯ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องด้วย 8. เพื่อเป็นการขยายฐานจำนวนอาจารย์ทำวิจัยให้มากขึ้น จึงให้กำหนดแนวทางการพิจารณาการให้ทุนการศึกษาฯ เพิ่มเติม ดังนี้ 1) โครงการวิจัยที่มีอาจารย์ผู้ร่วมวิจัยหลายคน คณะผู้วิจัยอาจตกลงมอบทุนการศึกษานั้นให้แก่ผู้วิจัยคนใด คนหนึ่ง เพื่อมอบให้แก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติได้ โดยต้องได้รับความยินยอมจากหัวหน้าโครงการวิจัยและ ผู้ร่วมวิจัยในโครงการดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร โดยขอให้สถาบันวิจัยและพัฒนาช่วยจัดทำแบบฟอร์มความยินยอมดังกล่าว 2) อาจารย์หัวหน้าโครงการวิจัย สามารถมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ตนเองเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยา นิพนธ์ร่วมได้ 3) หากอาจารย์ผู้ได้รับทุนวิจัยฯ ยังมีคุณสมบัติไม่ครบที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาได้ สามารถมอบทุนการศึกษาฯ ให้อาจารย์ท่านอื่นในสาขาความเชี่ยวชาญใกล้เคียงกันได้ ทั้งนี้ แนวทางทั้ง 3 ข้อข้างต้น ให้มีระยะเวลาทดลองใช้ 1 ปี แล้วให้มีการทบทวนใหม่ 
5.9 
ขอความเห็นชอบจัดประชุมวิชาการนานาชาติ โครงการ “Better Working Places, Better Learning Places at Primary Care Unit According to Sufficiency Economy”  ให้ความเห็นชอบการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้ชื่อโครงการ “Better Working Places, Better Learning Places at Primary Care Unit According to Sufficiency Economy” ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2550 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท โดย มอบสำนักวิชาแพทยศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการ และรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป 
5.1 
ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ เป็นกรณีพิเศษ  อนุมัติแต่งตั้ง แพทย์หญิงจงรัก สุวรรณรัตน์ คุณวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิต ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายแพทย์ 7 รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลปักธงชัย เป็นอาจารย์พิเศษ เป็นกรณีพิเศษ เพื่อสอนปฏิบัติการรายวิชา ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 1-4 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2550 
5.11 
ขออนุมัติยกเลิกการเปลี่ยนระดับการศึกษา และขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2549  1. อนุมัติยกเลิกการเปลี่ยนระดับการศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นปริญญาเอกของนางสาววันวิสาข์ ไทยวิโรจน์ เลขประจำตัว M4740322 สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2. ให้ความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษาของนางสาววันวิสาข์ ไทยวิโรจน์ ในระดับปริญญาโท ปริญญาวิศวกรรม ศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม) ในภาคการศึกษาที่ 3/2549