ปฏิทินการประชุมสภาวิชาการ

             ด้วยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 มีมติเห็นชอบใหปรับปฏิทินการประชุมสภาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2563 จากเดิมช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน เป็น ช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดส่งวาระและการจัดเตรียมวาระเข้าสภามหาวิทยาลัยไม่กระชันชิดเกินไป ดังนี้
1.  
ปฏิทินการประชุมสภาวิชาการปี พ.ศ. 2563

การประชุม
ครั้งที่

วันประชุม
สภาวิชาการ
(สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน)
กำหนดการส่งเอกสาร

ส่งต้นเรื่อง/วาระให้
เลขานุการสภาวิชาการ(สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน)

เลขานุการสภาวิชาการ
ส่งวาระให้คณะ อนุกรรมการพิจารณา(สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน)

คณะอนุกรรมการ
ส่งผลการพิจารณา
มายังฝ่ายเลขานุการ
(สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน)

ส่งวาระการประชุม
ให้กรรมการและนำวาระ
ขึ้นระบบ e-meeting
(สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน)

1/2563
พุธที่ 29 มกราคม * อังคาร 14 มกราคม ศุกร์ 17 มกราคม พฤหัส 23 มกราคม จันทร์ 27 มกราคม 
2/2563
พฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ อังคาร 11 กุมภาพันธ์  ศุกร์ 14 กุมภาพันธ์  พฤหัส 20  กุมภาพันธ์ จันทร์ 24 กุมภาพันธ์ 
3/2563
ศุกร์ที่ 27 มีนาคม  อังคาร 10 มีนาคม   ศุกร์ 13 มีนาคม   พฤหัส 19 มีนาคม จันทร์ 23 มีนาคม
4/2563
พฤหัสบดีที่2 เมษายน *
วาระเร่งด่วน สภาวิชาการ
5/2563
พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน * ศุกร์ 10 เมษายน ** ศุกร์ 17 เมษายน พฤหัส 23 เมษายน จันทร์ 27 เมษายน 
6/2563
พฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม  อังคาร 12 พฤษภาคม  ศุกร์ 15 พฤษภาคม  พฤหัส 21 พฤษภาคม จันทร์ 24 พฤษภาคม 
7/2563
พฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน  อังคาร  9 มิถุนายน ศุกร์ 12 มิถุนายน พฤหัส 18 มิถุนายน จันทร์ 22 มิถุนายน 
8/2563
พฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม *  อังคาร 14 กรกฎาคม  ศุกร์ 17 กรกฎาคม  พฤหัส 23 กรกฎาคม จันทร์ 27 กรกฎาคม 
9/2563
พฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม  อังคาร 11 สิงหาคม  ศุกร์ 14 สิงหาคม  พฤหัส 20 สิงหาคม จันทร์ 24 สิงหาคม 
10/2563
พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน  อังคาร  8 กันยายน  ศุกร์ 11 กันยายน  พฤหัส 17 กันยายน จันทร์ 21 กันยายน 
11/2563
พฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม  อังคาร  6 ตุลาคม  ศุกร์ 10 ตุลาคม  พฤหัส 15 ตุลาคม จันทร์ 19 ตุลาคม 
12/2563
พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน อังคาร 10 พฤศจิกายน  ศุกร์ 13 พฤศจิกายน  พฤหัส 19 พฤศจิกายน จันทร์ 23 พฤศจิกายน 
13/2563
พฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม อังคาร  8 ธันวาคม  ศุกร์ 11 ธันวาคม  พฤหัส 17 ธันวาคม จันทร์ 21 ธันวาคม 

หมายเหตุ กำหนดเวลาประชุม 13.30 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร
              *   เนื่องจากมีวันหยุดหลายวันติดต่อกัน จึงเลื่อนประชุมเป็นสัปดาห์ถัดไป
              ** เนื่องจากวันที่ 13 – วันที่ 15 เมษายน เป็นวันหยุดสงกรานต์

2.  กำหนดจำนวนวันต่าง ๆ ดังนี้  

รายละเอียดการดำเนินงาน

กำหนดจำนวนวัน

1.  ส่งแฟ้มเอกสารวาระการประชุม/นำขึ้นระบบ e-meeting เพื่อให้กรรมการศึกษาล่วงหน้า

ภายใน 3 วันทำการ ก่อนวันประชุม

2.  แจ้งมติด่วนไปยังต้นเรื่อง  

ภายใน 3 วันทำการ หลังจากวันประชุม

3.  จัดทำรายงานการประชุมและส่งให้กรรมการพิจารณารับรองรายงาน

ภายใน 10 วันทำการ หลังจากวันประชุม

หมายเหตุ     ท่านสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับสภาวิชาการ ทั้งปฏิทินการประชุม สรุปมติการประชุม และการ download แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุม ได้ที่ http://web.sut.ac.th/das ที่เมนูงานสภาวิชาการ 

                                                                   ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563