รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
                                     ปีการศึกษา 2557
                         
               
  หน้าหลัก        

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายชื่ออาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

จำนวน 8 ท่าน

รายชื่ออาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จำนวน 48 ท่าน (วันที่ 2-3 มิ.ย. 58)
 

                                                                 ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิ.ย. 2558

**********************************************************************************

มหาวิทยาลัยอื่น ๆ

    1. รายชื่อผู้ประเมินฯ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินฯ
        จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (วันที่ 4-26 มิ.ย. 58)

    2. รายชื่อผู้ประเมินฯ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินฯ
        จัดโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (วันที่ 20-22 เม.ย. 58)


    3. รายชื่อผู้ประเมินฯ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินฯ
        จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (วันที่ 1 ก.ค. 58)

 

                                                                 ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ค. 2558