คณะผู้บริหาร

คณบดี

คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา

คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ


คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง

คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล


คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ

คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์


คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ยุพิน ส่งไพศาล

คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

อาจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์


รองคณบดี

รองคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ชัยสุวรรณ

รองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรียา วิจิตรเสถียร


รองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์

รองคณบดีฝ่ายบริหารสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ เผ่าละออ


รองคณบดีฝ่ายวิชาการสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์

รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์

อาจารย์ นายแพทย์ ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล


รองคณบดีฝ่ายบริหารสำนักวิชาแพทยศาสตร์

อาจารย์ นายแพทย์ ดร.ศุภกฤต อุยวัฒนกุล , (รักษาการ)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการสำนักวิชาแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง พรทิพย์ นิ่มขุนทด


รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สิงห์ดง

รองคณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์


รองคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

อาจารย์นลิน สิทธิธูรณ์