คณะผู้บริหาร

คณบดี

คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา

โทร. 0-4422-4186,4291

อีเมล worawat@sut.ac.th

คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรา อั่งสกุล

โทร. 0-4422-4971

อีเมล angskun@sut.ac.th


คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง

โทร. 0-4422-4153

อีเมล neung@sut.ac.th

คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล

โทร. 0-4422-4218

อีเมล pornsiri@sut.ac.th


คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์

อาจารย์ นายแพทย์ ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล, (รักษาการ)

โทร. 0-4422-3527

อีเมล niwatchai@sut.ac.th

คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์

โทร. 0-4422-3533

อีเมล thingan@sut.ac.th


คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์ ,(รักษาการ)

โทร. 0-4422-

อีเมล paiboonj@sut.ac.th

คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์

โทร. 0-4422-3952,3812

อีเมล chalalai@sut.ac.th


รองคณบดี

รองคณบดีฝ่ายบริหารสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ชัยสุวรรณ

โทร. 0-4422-4303

อีเมล p.chaisuwan@sut.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิชาการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อายุทธ ลิ้มพิรัตน์

โทร. 0-4422-4271, 4201

อีเมล ayut@sut.ac.th


รองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ บุรีภักดี

โทร. 0-4422-4246

อีเมล adcharawan@sut.ac.th

รองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์

โทร. 0-4422-4232,4818

อีเมล roonsivi@sut.ac.th


รองคณบดีฝ่ายบริหารสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ เผ่าละออ

โทร. 0-4422-4407

อีเมล padej@sut.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิชาการสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์

โทร. 0-4422-4286

อีเมล somsaksi@sut.ac.th


รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สิงห์ดง

โทร. 0-4422-3514

อีเมล naruemol@sut.ac.th

รองคณบดีฝ่ายบริหารสำนักวิชาแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง พรทิพย์ นิ่มขุนทด ,(รักษาการ)

โทร. 0-4422-3967

อีเมล porntipnimk@sut.ac.th


รองคณบดีฝ่ายวิชาการสำนักวิชาแพทยศาสตร์

อาจารย์ แพทย์หญิง อัชฌา พงศ์พิทักษ์ดำรง ,(รักษาการ)

โทร. 0-4422-3956

อีเมล atcha.po@sut.ac.th

รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์

อาจารย์ นายแพทย์ ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล,(รักษาการ)

โทร. 0-4422-3527

อีเมล niwatchai@sut.ac.th

รองคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

อาจารย์นลิน สิทธิธูรณ์

โทร. 0-4422-3813,3928

อีเมล pinnalin@sut.ac.th