คณะผู้บริหาร

หัวหน้าส่วนสถาน/โครงการ


หัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา

โทร. 0-4422-4663,3941

อีเมล prapat@sut.ac.th

หัวหน้าสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

รองศาสตราจารย์ ดร.กองพัน อารีรักษ์ ,(รักษาการ)

โทร. 0-4422-4520

อีเมล kongpan@sut.ac.th


หัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช,(รักษาการ)

โทร. 0-4422-4618

อีเมล kobdaj@sut.ac.th

หัวหน้าสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารัมภ์ บุญมี,(รักษาการ)

โทร. 0-4422-4905

อีเมล sarum@sut.ac.th


หัวหน้าโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา

อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท

โทร. 0-4422-3405

อีเมล mullika@g.sut.ac.th

ผู้จัดการสุรสัมมนาคาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร พิทยชวาล ,(รักษาการ)

โทร. 0-4422-4844

อีเมล paphakorn@sut.ac.th