คณะผู้บริหาร

หัวหน้าส่วนสถาน/โครงการ


หัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา

หัวหน้าสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

อาจารย์ ดร.พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร


หัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช,(รักษาการ)

หัวหน้าสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารัมภ์ บุญมี,(รักษาการ)


หัวหน้าโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา

อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท

ผู้จัดการสุรสัมมนาคาร

อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย พิศพล