คณะผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล

ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ

รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ (รักษาการ)


ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข

ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร. วีรชัย อาจหาญ (รักษาการ)


ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง

ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์


ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรา อั่งสกุล

ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข


ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ วัฒฐานะ

ผู้อำนวยการเทคโนธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร พิทยชวาลรองผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรษา ลิบลับ

รองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง (รักษาการ)


รองผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล

รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.ฉัตรเพชร ยศพล (รักษาการ)


รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์ (รักษาการ)

รองผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โศรฎา แข็งการ


รองผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ อารีรักษ์

รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

อาจารย์ ดร.สรชัย กมลลิ้มสกุล


รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ สุลักษณ์

รองผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเรือง มะรังศรี,(รักษาการ)


รองผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คธา วาทกิจ,(รักษาการ)

รองผู้อำนวยการเทคโนธานีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารัมภ์ บุญมี


รองผู้อำนวยการเทคโนธานีฝ่ายบริหารจัดการนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล มณีแดง