คณะผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล

โทร. 0-4422-4702

อีเมล uthansakul@sut.ac.th

ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ

รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ ,(รักษาการ)

โทร. 0-4422-4005,4224

อีเมล kontorn@sut.ac.th


ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข

โทร. 0-4422-4693,4322

อีเมล suksun@sut.ac.th

ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร. วีรชัย อาจหาญ ,(รักษาการ)

โทร. 0-4422-4012

อีเมล arjharh@g.sut.ac.th


ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง

โทร. 0-4422-3062

อีเมล nattaya@sut.ac.th

ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์

โทร. 0-4422-3035, 4433

อีเมล yupa@sut.ac.th


ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรา อั่งสกุล,(รักษาการ)

โทร. 0-4422-4971

อีเมล angskun@sut.ac.th

ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข

โทร. 0-4422-4515

อีเมล atit@sut.ac.th


ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ วัฒฐานะ

โทร. 0-4422-4292

อีเมล santibio@sut.ac.th

ผู้อำนวยการเทคโนธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร พิทยชวาล

โทร. 0-4422-4844

อีเมล paphakorn@sut.ac.thรองผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรษา ลิบลับ

โทร. 0-4422-4702

อีเมล pansa@sut.ac.th

รองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง ,(รักษาการ)

โทร. 0-4422-4448

อีเมล veenap@g.sut.ac.th


รองผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล

โทร. 0-4422-4693

อีเมล suphakit@sut.ac.th

รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สายงานวิศวกรรมศาสตร์และสนับสนุน)

อาจารย์ ดร.ฉัตรเพชร ยศพล,(รักษาการ)

โทร. 0-4422-3010

อีเมล chatpet@sut.ac.th


รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์,(รักษาการ)

โทร. 0-4422-4375

อีเมล pakanit@sut.ac.th

รองผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โศรฎา แข็งการ

โทร. 0-4422-3077

อีเมล soradak@sut.ac.th


รองผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ อารีรักษ์

โทร. 0-4422-3035,4624

อีเมล tidarut@sut.ac.th

รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

อาจารย์ ดร.สรชัย กมลลิ้มสกุล ,(รักษาการ)

โทร. 0-4422-4385, 4939

อีเมล sorachai@sut.ac.th


รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ สุลักษณ์

โทร. 0-4422-4235

อีเมล keerati@sut.ac.th

รองผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเรือง มะรังศรี,(รักษาการ)

โทร. 0-4422-4850, 4366

อีเมล bmshvee@sut.ac.th


รองผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คธา วาทกิจ,(รักษาการ)

โทร. 0-4422-4821

อีเมล vkata@sut.ac.th

รองผู้อำนวยการเทคโนธานีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย พิศพล

โทร. 0-4422-4516

อีเมล chatchai@sut.ac.th


รองผู้อำนวยการเทคโนธานีฝ่ายบริหารจัดการนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารัมภ์ บุญมี

โทร. 0-4422-4905

อีเมล sarum@sut.ac.thผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ด้านประสานงานการเรียนการสอน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เทพณรงค์,(รักษาการ)

โทร. 0-4422-4174

อีเมล prachya@sut.ac.th

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ด้านพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

อาจารย์ ดร.ธีทัต ดลวิชัย,(รักษาการ)

โทร. 0-4422-4231

อีเมล prapun@sut.ac.th