คณะผู้บริหาร

หัวหน้าส่วน

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

นางนงเยาว์ สุคำภา

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

นางศิริรัตน์ เนาว์วงษ์


หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ

นางประวีณา หอมตา , (รักษาการ)

หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ

นางสาวสุภาภรณ์ สุวรรณบุรี


หัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคล

นางสาวณัฐภา อินทร์อิ่ม, (รักษาการ)

หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี

นายชุมพล สว่างวัฒนกิจ


หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่

นายธานี คล่องณรงค์

หัวหน้าส่วนพัสดุ

นายอรรถพร อุ่นโสมย์


หัวหน้าส่วนแผนงาน

นายศราวุธ ป้อมสินทรัพย์

หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา

นายธัญเทพ พรหมสอน, (รักษาการ)


หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์่

นางมนัสวี บรรลือทรัพย์

หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ

นายวีรวัชร์ ทองยอดดี


หัวหน้าส่วนบริหารสินทรัพย์

นางนพคุณ กสานติกุล ,(รักษาการ)
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

นางกานดา คำมาก , (รักษาการ)

หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

นางทิติยา ศรีอินทร์


หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

นางสาววรางค์ วีระนาคินทร์

หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

นางชดช้อย รวยสูงเนิน


หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์

นางพรทิพย์ สถิตพิทยายุทธ์

หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

นายไพรัตน์ ฤทธิ์ประเสริฐ


หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

นางกาญจนา พรหมสอน

หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

นางจารุณี ผลมาตย์หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

นางพรประภา ซ้อนสุข

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอาวุธ อินทรชื่น


ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสาทิพย์ จุไรรัตน์พร

ศูนย์บริการการศึกษา

นายพิรุณ กล้าหาญ


ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

นายถุงเงิน ดาวเที่ยง