คณะผู้บริหาร

หัวหน้าส่วน

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

นางนงเยาว์ สุคำภา

โทร. 0-4422-4027

อีเมล nongyao@sut.ac.th

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

นางศิริรัตน์ เนาว์วงษ์

โทร. 0-4422-4035

อีเมล naovong@sut.ac.th


หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ

นางประวีณา หอมตา

โทร. 0-4422-

อีเมล praweena@sut.ac.th

หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ

นางสาวสุภาภรณ์ สุวรรณบุรี

โทร. 0-4422-4071

อีเมล suwanburi@sut.ac.th


หัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคล

นางสาวณัฐภา อินทร์อิ่ม

โทร. 0-4422-4061

อีเมล nattapa.in@sut.ac.th

หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี

นายชุมพล สว่างวัฒนกิจ

โทร. 0-4422-4929

อีเมล chumpols@sut.ac.th


หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่

นายภาณุ เอกพงศ์เมธี ,(รักษาการ)

โทร. 0-4422-4121

อีเมล panu@sut.ac.th

หัวหน้าส่วนพัสดุ

นายอรรถพร อุ่นโสมย์

โทร. 0-4422-4106

อีเมล adthapor@sut.ac.th


หัวหน้าส่วนแผนงาน

นายศราวุธ ป้อมสินทรัพย์

โทร. 0-4422-4051

อีเมล saravut@sut.ac.th

หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา

นายธัญเทพ พรหมสอน

โทร. 0-4422-3111

อีเมล thanyatep@sut.ac.th


หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์่

นางมนัสวี บรรลือทรัพย์

โทร. 0-4422-4081

อีเมล manutswee@sut.ac.th

หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ

นายวีรวัชร์ ทองยอดดี

โทร. 0-4422-3421

อีเมล weerawat@sut.ac.th


หัวหน้าส่วนบริหารสินทรัพย์

นางนพคุณ กสานติกุล

โทร. 0-4422-4909

อีเมล noppakun@sut.ac.th
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

นางกิติยาดา จาระตะคุ

โทร. 0-4422-4188

อีเมล kitiyada.j@sut.ac.th

หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

นางทิติยา ศรีอินทร์

โทร. 0-4422-4208

อีเมล thitiya@sut.ac.th


หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

นางสาววรางค์ วีระนาคินทร์

โทร. 0-4422-4278

อีเมล warang@sut.ac.th

หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

นางชดช้อย รวยสูงเนิน

โทร. 0-4422-4221

อีเมล chodchoy@sut.ac.th


หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์

นางพรทิพย์ สถิตพิทยายุทธ์

โทร. 0-4422-3922

อีเมล pornthip@sut.ac.th

หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

นายไพรัตน์ ฤทธิ์ประเสริฐ

โทร. 0-4422-3551

อีเมล pairat@sut.ac.th


หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

นางกาญจนา พรหมสอน

โทร. 0-4422-3995

อีเมล kanchana@sut.ac.th

หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

นางจารุณี ผลมาตย์

โทร. 0-4422-3560

อีเมล jarunee@sut.ac.thหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

นางพรประภา ซ้อนสุข

โทร. 0-4422-4754

อีเมล kitkosol@sut.ac.th

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอาวุธ อินทรชื่น

โทร. 0-4422-3277

อีเมล arwuth@sut.ac.th


ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสาทิพย์ จุไรรัตน์พร

โทร. 0-4422-3275

อีเมล satip_f5@sut.ac.th

ศูนย์บริการการศึกษา

นายพิรุณ กล้าหาญ

โทร. 0-4422-3092

อีเมล phiroon@sut.ac.th


ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

นายถุงเงิน ดาวเที่ยง

โทร. 0-4422-4973

อีเมล thung@sut.ac.th