คณะผู้บริหาร

อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ