>> ผู้ช่วยอธิการบดี
>> รองผู้อำนวยการ
หัวหน้าส่วน/หัวหน้าสถาน/หัวหน้าหน่วย
>> หัวหน้าส่วน
>> หัวหน้าสำนักงานคณบดี
>> หัวหน้าสำนักงานสถาบัน/ศูนย์
>> หัวหน้าหน่วยวิสาหกิจ
>> รองผู้จัดการ/รองผู้อำนวยการ
หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าสถานวิจัย
>> สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
>> สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
>> สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
>> สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
>> สำนักวิชาแพทยศาสตร์
>> สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
>> สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร
อธิการบดี
Rector
รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ
Assoc. Prof. Dr.Weerapong Pairsuwan

 

ส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ๑๑๑ ถ. มหาวิทยาลัย ต. สุรนารี อ.เมือง จ. นครราชสีมา ๓๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๔ - ๒๒๔๗๑๓-๔ โทรสาร ๐๔๔ - ๒๒๔๖๐
อีเมลล์ person@sut.ac.th Copyright © ๒๕๕๔. All Rights Reserved.