Google Apps for Education

          เป็นชุดเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน ผ่าน Google Apps เช่น Mail, Calendar, Docs, Drive, Site ฯลฯ เพื่อการสื่อสารกัน เหมาะสำหรับอาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ภายใต้โดเมนของมหาวิทยาลัย (@g.sut.ac.th) ซึ่งทำให้เราได้สิทธิพิเศษเหนือคนนอกโดเมน ทั้งนี้ระบบและข้อมูลทั้งหมดจะได้รับการดูแลโดยวิศวกร Google ท่านสามารถมั่นใจได้ในความปลอดภัยของข้อมูล ความเสถียรภาพของระบบ และความรวดเร็วทันใจ

 

 ประโยชน์ที่ได้จาก Google Apps for Education

บริการของ Google ที่มีให้สำหรับบุคคลสาธารณะมีมากมาย เช่น Search Engine, Youtube, Gmail, Calendar, Google Drive, และอื่นๆ แต่สำหรับบุคคลที่เป็นสมาชิกของ Google Apps for Education นั้น จะสามารถใช้บริการอื่นเพิ่มเติมจากบุคคลสาธารณะ รวมถึงสิทธิ์บางบริการจะมีมากกว่าบุคคลสาธาณะ ตัวอย่างของบริการสำหรับสมาชิกใน Google Apps for Education คือ

 

โดยประโยชน์ที่มหาวิทยาลัย บุคลากรและนักศึกษาได้รับนั้น พอสรุปได้ดังนี้

  • บุคลากรและนักศึกษาสามารถใช้บริการที่มีบน Google ได้ฟรี มีบริการให้ใช้และมีสิทธิ์มากกว่าบุคคลทั่วไป
  • บุคลากรและนักศึกษาใช้บริการบนระบบที่มีประสิทธิภาพสูง มีความเสถียรภาพ ใช้บริการได้ตลอดเวลา
  • ระบบสามารถคัดกรองอีเมล์ที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างดี
  • มหาวิทยาลัยไม่ต้องจัดหาทรัพยากรเพื่อจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ ทั้งอีเมล์ เอกสาร