Unlimited Storage

 

 

Unlimited Storage ผู้ใช้งานทุกคน ได้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลไม่จำกัด  โดยพื้นที่เก็บข้อมูลนี้จะแชร์กันระหว่าง Gmail, Google Drive และ Google+

 

 

วิธีเชคพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

1. เข้าไปที่ "MyAccount" 

 2.ที่หัวข้อ Account Preference เลือก "Your google drive storage"

3.เลือก "Storage"

4. จะปรากฏรายละเอียดการใช้งานของคุณ