หนังสือคำสั่งต่างๆ

พิมพ์

 

      หนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างซุ้มที่นั่ง รั้วคาวบอยงานปรับปรุงภูมิทัศน์
              และสิ่งประกอบโครงสร้างฟาร์ม สำนักงานฟาร์มมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2554
     หนังสือคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายวิสาหกิจ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2554
     หนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างจอดรถแบบเทคอนกรีต ฟาร์มมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2554
     หนังสือคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการหัวหน้างานโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2554
     หนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างโรงเรือนพืชปลอดภัย ฝ่ายวิสาหกิจ ณ วันที่ 28 กันยายน 2554
     หนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความปลอดภัยอาหาร (ฟาร์ม) ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2554
     หนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของฟาร์มมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2554
     หนังสือคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการบริหารฟาร์มมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
     หนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและทำลาย สินค้าและวัสดุสูญเสีย ของฟาร์มมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2554
     หนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดจำหน่ายอาหารสัตว์ ฟาร์มมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2554
     หนังสือคำสั่งแก้ไขชื่อคณะทำงานการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2554และเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2554
     หนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ 2554(ฟาร์มฯ) ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2554 
     หนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2554 ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2554

     หนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (ฟาร์ม) ณ วันที่ 25 มีนาคม 2554

     หนังสือคำสั่งการรักษาการแทนผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 14 มีนาคม 2554
     หนังสือคำสั่งมอบอำนาจให้รองผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 14 มีนาคม 2554
     หนังสือคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติแทนหัวหน้าฝ่ายสนับสนุน ณ วันที่ 4 มีนาคม 2554
     หนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากำหนดราคาซื้อ-ขายวัสดุสินค้า ฟาร์มมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2554
     หนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายถังน้ำดื่ม มทส. ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
     หนังสือคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554
     หนังสือคำสั่งกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตำแหน่งรองผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

     หนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนฝ่ายบริหาร 

     คณะทำงานตรวจติดตามภายในระบบบริหารงานคุณภาพและระบบจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554

     หนังสือคำสั่งแต่งตั้งผู้รักาาการแทนรองผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย ฝ่ายวิสาหกิจ ณ วันที่ 13 มกราคม 2554
"มุ่งมั่นสู่ฟาร์มมาตรฐาน บริการทุกภารกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"
Copyright 2012. ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-5003 , 0-4422-5004 โทรสาร 0-4421-6523
Free Joomla 2.5 templates.