แบบฟอร์มงานบุคคล

Print

 

UFAD12 แแบฟอร์มบันทึกขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติงานปกติ
UFAD13 แบบฟอร์มใบลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติงานปกติ(พนักงาน/ลูกจ้าง)
UFAD14 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง 
UFAD15 แบบฟอร์มใบขอลาออกจากงาน
UFAD16 แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักเงิน
UFAD17 แบบฟอร์มบันทึกข้อความเอกสารการรับส่งมอบงานในหน้าที่
UFAD18 แบบฟอร์มขออนุมัติอัตราจ้าง
UFAD19 แบบฟอร์มใบสมัครเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
UFAD20 แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ/ชื่อตัว/ชื่อสกุล
UFAD21 แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่
UFAD22 แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่2
UFAD24 แบบฟอร์มรายงานการตรวจรักษาโรคฟันและโรคเหงือก
UFAD26 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการส่งตัวพนักงานและครอบครัวเข้ารับการรักษาพยาบาล

 

ใบสมัคร ชพค.
แบบขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม
แบบขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีทันตกรรม กองทุนประกันสังคม
"มุ่งมั่นสู่ฟาร์มมาตรฐาน บริการทุกภารกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"
Copyright 2012. ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-5003 , 0-4422-5004 โทรสาร 0-4421-6523
Free Joomla 2.5 templates.