หน้าหลัก arrow การตัดคะแนนความประพฤติ
 
 
การตัดคะแนนความประพฤติกับบทลงโทษนักศึกษา
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2549

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง แนวทางการพิจารณาโทษนักศึกษาผู้กระทำผิดวินัยนักศึกษา

 
         ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้กำหนดข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2536 เพื่อธำรงไว้ซึ่งมารยาทและความประพฤติอันดีงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักศึกษา และเพื่อรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยไว้แล้วนั้น
        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 และตามความในข้อ 4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2536 ให้ยกเลิกประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แนวทางการพิจารณานักศึกษาผู้กระทำผิดวินัยนักศึกษา ลงวันที่ 24 กันยายน 2539 และกำหนดประกาศแนวทางการพิจารณาโทษนักศึกษาผู้กระทำผิดวินัยนักศึกษาไว้ ดังต่อไปนี้


        หมวด 1
        ข้อความทั่วไป
        ข้อ 1. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในแต่ละปีการศึกษาจะมีคะแนนความประพฤติ
คนละ 100 คะแนน
       ข้อ 2. หากนักศึกษามีการกระทำผิดวินัยนักศึกษาและได้ถูกตัดคะแนนความประพฤติ ให้งานวินัย นักศึกษาและการทหารบันทึกข้อมูลการกระทำผิดวินัยนักศึกษาไว้ หากนักศึกษากระทำความผิดอีก แม้จะเป็นความผิดคนละหมวดกัน จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติมากขึ้น และอาจได้รับโทษอื่น ๆ เพิ่ม ตามความในข้อ 30 หมวด 12 แห่งประกาศนี้
       ข้อ 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมอบหมายให้งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ส่วนกิจการ นักศึกษา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการดูแลคะแนนความประพฤติของนักศึกษาโดย
       3.1 ตัดคะแนนความประพฤติผิดวินัยในเรื่องรบกวนความสงบสุขต่าง ๆ ซึ่งสามารถตัดได้ ไม่เกิน 10 คะแนน และให้เสนอคณะกรรมการวินัยนักศึกษาเพื่อทราบ
       3.2 หากคะแนนความประพฤติของนักศึกษาเหลือไม่เกิน 60 คะแนน หรือการประพฤติผิดวินัยของนักศึกษานั้น สามารถถูกตัดคะแนนความประพฤติได้ตั้งแต่ 11 คะแนน ขึ้นไป ให้เสนอคณะกรรมการวินัยนักศึกษาเพื่อพิจารณา
       ข้อ 4. นักศึกษาที่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน 50 คะแนน มหาวิทยาลัยจะไม่ออกใบรับรองความประพฤติให้
       ข้อ 5. นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมกันแล้วครบ 100 คะแนน ลงโทษให้นักศึกษาผู้นั้น พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย


       หมวด 2
       ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน
       ข้อ 6. นักศึกษาผู้ใดเอาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปเป็นของตนเองไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 11 – 99 คะแนน
       ข้อ 7. นักศึกษาผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินและถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 11 –50 คะแนน
       ข้อ 8. นักศึกษาผู้ใดเมื่อได้รับอนุญาตหรือได้รับสิทธิให้ใช้ทรัพย์สินและหรือบริการใด ๆ ของมหาวิทยาลัยแล้วยินยอมให้ผู้อื่นใช้ทรัพย์สิน หรือใช้สิทธิเกี่ยวกับบริการดังกล่าว โดยมิได้รับอนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากมหาวิทยาลัย หรือโดยทุจริตหรือโดยแสวงหาประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น จะถูก พิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 10 - 60 คะแนน


       หมวด 3
       ความผิดต่อร่างกาย
       ข้อ 9. นักศึกษาผู้ใดทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยเจตนา จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 51 - 100 คะแนน


       หมวด 4
       ความผิดเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย
       ข้อ 10. นักศึกษาผู้ใดทะเลาะวิวาทกันเองภายในมหาวิทยาลัยในลักษณะเฉพาะบุคคลจะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 10 – 50 คะแนน
       ข้อ 11. นักศึกษาผู้ใดก่อการทะเลาะวิวาทกับบุคคลภายนอก จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 51 - 100 คะแนน
       ข้อ 12. นักศึกษาผู้ใดมีของผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง ใช้ หรือจำหน่ายจ่ายแจก จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 51 - 100 คะแนน


       หมวด 5
       ความผิดเกี่ยวกับการเล่นการพนัน
       ข้อ 13. นักศึกษาผู้ใดเล่นการพนันใด ๆ จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 11 - 99 คะแนน
       ข้อ 14. นักศึกษาผู้ใดมิได้เล่นการพนันแต่สนับสนุนให้มีการเล่นการพนัน จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 11 - 70 คะแนน
       ข้อ 15. นักศึกษาผู้ใดร่วมอยู่ในวงการพนันโดยมิได้เป็นผู้สนับสนุนหรือเล่นการพนันเอง จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 10 – 50 คะแนน


       หมวด 6
       ความผิดเกี่ยวกับการเสพสุราหรือของมึนเมา
       ข้อ 16. นักศึกษาผู้ใดเสพสุราหรือของมึนเมาอย่างใด ๆ ภายในมหาวิทยาลัยจะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 10 - 50 คะแนน
       ข้อ 17. นักศึกษาผู้ใดเสพสุราหรือของมึนเมาอย่างใด ๆ จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญจะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 51 - 60 คะแนน
       ข้อ 18. นักศึกษาผู้ใดเสพสุราหรือของมึนเมาอย่างใด ๆ จนเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเองของนักศึกษาอื่น และหรือของมหาวิทยาลัยโดยรวม จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 51 – 99 คะแนน


       หมวด 7
       ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
       ข้อ 19. นักศึกษาผู้ใดมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครอง หรือมีไว้เสพหรือมีไว้จำหน่ายจ่ายแจก จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 51 - 100 คะแนน


       หมวด 8
       ความผิดเกี่ยวกับวินัยจราจร
       ข้อ 20. นักศึกษาผู้ใดกระทำความผิดเกี่ยวเนื่องกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
โดยความผิดนั้นไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุใด ๆ จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติไม่เกิน 10 คะแนน
       ข้อ 21. นักศึกษาผู้ใดกระทำความผิดเกี่ยวเนื่องกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
โดยความผิดนั้นก่อให้เกิดอุบัติเหตุ จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 11 - 20 คะแนน
       ข้อ 22. นักศึกษาผู้ใดกระทำความผิดเกี่ยวเนื่องกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
โดยความผิดนั้นก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและชีวิตของผู้อื่น จะถูกพิจารณา
ตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 21 -50 คะแนน


       หมวด 9
       ความผิดเกี่ยวกับความประพฤติ ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม
       ข้อ 23. นักศึกษาผู้ใดไม่เชื่อฟังหรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของอาจารย์ หรือของมหาวิทยาลัย หรือของบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือของเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ตลอดจนประพฤติตนไม่เหมาะสม ก้าวร้าว ไม่เป็นสุภาพชนจะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 10 - 50 คะแนน
       ข้อ 24. นักศึกษาผู้ใดให้ถ้อยคำหรือข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริง ซึ่งควรบอกให้แจ้ง เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 10 - 50 คะแนน
       ข้อ 25. นักศึกษาผู้ใดปลอมแปลงเอกสารและหรือปลอมแปลงลายมือชื่อ จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 20 - 99 คะแนน
       ข้อ 26. นักศึกษาผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นไปในทางเสื่อมเสียต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของส่วนรวม จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 51 - 99 คะแนน
- หากการกระทำตามวรรคแรกมีความรุนแรงถึงขั้นทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 71 - 100 คะแนน
       ข้อ 27. นักศึกษาผู้ใดละเมิดสิทธิของผู้อื่น โดยการข่มขู่ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเองต้องการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 11 - 99 คะแนน

       หมวด 10
       ความผิดเกี่ยวกับการเปิดเผยความลับ
       ข้อ 28. นักศึกษาผู้ใดกระทำด้วยประการใด ๆ โดยมิชอบและหรือโดยทุจริตเพื่อให้ตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ใดล่วงรู้หรือได้มาซึ่งเอกสารหรือความลับของผู้อื่นหรือของมหาวิทยาลัย จนเป็นเหตุให้ผู้นั้นและหรือมหาวิทยาลัยเสียหาย จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 51 - 100 คะแนน


       หมวด 11
       ความผิดเกี่ยวกับโทษจำคุก
       ข้อ 29. นักศึกษาผู้ใดกระทำความผิดอาญาจนมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกโดยไม่รอลงอาญา จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน เว้นแต่เป็นความผิดโดยประมาท ซึ่งให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาแล้วแต่กรณี


       หมวด 12
       การเพิ่มโทษ
       ข้อ 30. นักศึกษาผู้ใดกระทำความผิดมาแล้วและได้กระทำความผิดอีก แม้จะเป็นความผิดคนละหมวดกันให้คณะกรรมการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติเพิ่มมากขึ้น


                                                                              ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2548

                                                                                         ทวี เลิศปัญญาวิทย์
                                                                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์)
                                                                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางเปรียบเทียบการตัดคะแนนความประพฤติกับบทลงโทษนักศึกษา
 


คะแนน
(เต็ม 100 คะแนน)
บทการลงโทษนักศึกษา
10 คะแนน
11-20 คะแนน
21-30 คะแนน
31-40 คะแนน
41-50 คะแนน
51-60 คะแนน
61-70 คะแนน
71-99 คะแนน
100 คะแนน
ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
ภาคทัณฑ์ 1 ภาคการศึกษา
ภาคทัณฑ์ 2 ภาคการศึกษา
ภาคทัณฑ์ 3 ภาคการศึกษา
ภาคทัณฑ์ตลอดสภาพนักศึกษา
พักการศึกษา 1 ภาคการศึกษา
พักการศึกษา 2 ภาคการศึกษา
พักการศึกษา 3 ภาคการศึกษา
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 
  

 
 
งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000