หน้าหลัก arrow คณะกรรมการ
 
 
คณะกรรมการ
เขียนโดย Administrator   
คณะกรรมการวินัยนักศึกษา

อาจารย์ ดร.กัณทิมา  ศิริจีระชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์์ ดร.เผด็จ  เผ่าละออ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพล  ศรีเสริฐผล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร. วรพจน์  สุทธิสัย สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย  บุญจูง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 อาจารย์ ดร.พรเทพ  ราชนาวี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
อาจารย์เกียรติศักดิ์  บัตรสูงเนิน สำนักวิชาแพทยศาสตร์
 อาจารย์ ดร.วันทนา  ถิ่นกาญจน์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา
หัวหน้างานวินัยนักศึกษาและการทหาร กรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่งานวินัยนักศึกษาและการทหาร
ส่วนกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555


รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้า
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
 
งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000